I Bergens Tidende er det tidligere kommet frem at avfallsstasjonen som BiR har ansvar for, hadde stått ulåst i flere måneder. Barn hadde dermed hatt fri tilgang til giftbomben som inneholdt tilstrekkelig med giftige stoffer til å ta livet av hele Åsanes befolkning.

Flere åpne mottak

I forrige uke sjekket BT de ubetjente mottakene for spesialavfall fra husholdningene. Fire av ti mottak sto i praksis åpne. Nå vil SFT skjerpe sikkerheten ved både betjente og ubetjente anlegg.

Ifølge regelverket skal ubetjente, stasjonære mottak kun motta leveranser fra husholdningene. Mottakene skal være låst, og nøkkel bare utleveres på anmodning. Dessuten skal det påses at avfallet ikke blir etterlatt utenfor mottaket, og det skal etterses/tømmes minst en gang pr. uke.

Men i Bergen har dette sviktet, særlig ved de tre mottakene som ligger ved brannstasjoner. Ett mottak sto åpent døgnet rundt, og ved to mottak hang nøkkelen ved siden av inngangsdøren til mottaket. Ved et mottak på en bensinstasjon åpnet man døren om morgenen og lot mottaket stå åpent hele dagen.

Rydder opp

BiR har vært en runde hos alle de private med avfallsstasjoner og innskjerpet rutinene. I morgen møter ledelsen ved BiR brannsjefen i Bergen. BiR håper man for fremtiden får til en avtale med brannvesenet tilsvarende den man har med bensinstasjonene. Det innebærer at mottakene står låst, og at nøkkel utleveres på anmodning. Inntil videre står disse tre mottakene avlåst

SFT innskjerper at disse mottakene kun skal brukes av privathusholdninger. Bedrifter der det oppstår mer enn ett kilo farlig avfall pr. år, har plikt til å levere avfallet sitt minst én gang i året til godkjent betjente mottaksanlegg. Bedriftene må fylle ut et deklarasjonsskjema som blant annet gir informasjon om type og mengde avfall. De må også betale kostnadene ved den videre håndteringen av avfallet.

SMÅ MARGINER: 500 kilo med svært giftige kjemikalier ble for snart to uker siden dumpet på en spesialavfallsstasjon i Åsane. En liten lekkasje kunne ført til den store katastrofen, ifølge Sture M. Thommesen i BiR.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND