Av Odd E. Rambøl

Av denne fremgår at i gjennomsnitt for hele landet er det 93,6 innbyggere bak hver nyetablering. For Bergen er tallet 96,3, mens i Oslo står det bare 55,9 innbyggere bak hver etablering. De tilsvarende tall for Trondheim, Tromsø og Stavanger, er 79,0, 77,4 og 75,6.

Man skulle tro at journalister utstyrt med litt sunt folkevett og noen gram kritisk sans, ville stilt spørsmålet: hvorfor denne forskjellen mellom Bergen og de andre byene — før de konkluderte med overskriften «Gründere skyr Bergen». På den annen side, hadde de foretatt noen elementære undersøkelser - og særlig - hvis de hadde tatt hensyn til de opplysningene som da kommer frem, så ville de ikke hatt noen «story». I hvert fall ikke en som desken ville gitt krigsoverskrifter på første side.

Det er så elementært at man skulle trodd det var «barnelærdom» for journalister i Bergen: man kan ikke ukritisk sammenligne forholdstall mellom Bergen og andre norske storbyer. Bergen har, sammenlignet med de fleste andre storbyer, et lite omland. Mens Oslo, dersom man tar med omliggende kommuner, mer en fordobler folketallet - fra ca. 450.000 til godt over millionen, så øker Bergen fra ca. 225.000 til noe over 300.000.

Hvor meningsløst det er å sammenligne tall på kommunenivå, kommer da også frem i siste del av BTs egen presentasjon. Der vises det til en rapport fra Rogalandsforskningen om verdiskapningen i de norske storbyregioner, der står det ifølge BT.: «Når det gjelder nyetableringer bare i fjor kommer hele Bergens-regionen svakere ut enn Trondheim og Kristiansand, men bedre ut enn Oslo og Stavanger.» (Dette gjelder netto etableringer, virksomheter som legges ned trekkes fra.) Her oppgir ikke BT hvor store forskjellene er, jeg regner derfor med at forskjellene er små.

Når forutsetningene gjøres mer realistiske ved å bruke næringsregion og nettoetableringer som målekriterier, blir bildet altså et helt annet en BTs «Gründerne skyr Bergen» og «Bergen i bakleksen». Forskjellene mellom storbyene synes å være ubetydelig.

Det skulle vært interessant å få vite hvordan redaktøren, presseetisk, kan forsvare et slikt misforhold mellom tittel og fakta. Dette er «tabloidisering» - i helformat.