Den 20.07.01 ble innlegget kommentert av høyrepolitikeren Monica Mæland. Debatt-tittelen var ,,Skansentunnel = Byalternativ",, Vårt innlegg tok opp flere viktige tema. Hovedpoenget vårt var at politikerne har gjort forhastete beslutninger på et ufullstendig grunnlag, bl.a a fordi kulturminne-delen av konsekvensutredningen for Skansentunnelen ble underkjent av Vegdirektoratet. Høringsfristen for tilleggsutredningen om kulturminnene var 10.07.01.Vi har også gjentatte ganger i høringer og overfor politiske råd og utvalg skriftlig påpekt at konsekvensutredningene er ukomplette så lenge de ikke også utreder konsekvensene for områdene rundt tunnelinnslaget på Bontellabo.Vår anmodning til politikerne var derfor ,,og er fortsatt — å vurdere saken på nytt når konsekvensutredningen er komplett, som grunnlag for endelig politisk behandling av kommunedelplan sentrum ,, Skansentunnelen. Denne har såvidt oss bekjent ikke vært til behandling i Bystyret.Monica Mæland har gjennom flere avisartikler denne sommeren tydelig tilkjennegjort at nå vil hun ha Skansentunnelen bygget straks, uten flere ýdikkedarierý og utidige innspill fra f.eks. byens velforeninger. Vi er fristet til å minne om en av fjellvettreglene , (som også burde inngå som en ny byvett-regel?): Det er ingen skam å snu!I debattinnlegget 20 juli valgte Monica Mæland å konsentrere seg om å kritisere vårt valg av alternativ - Fløyalternativet.Hennes argumenter mot en Skansentunnel koblet direkte til de eksisterende Fløyfjellstunneler var så håpløst misvisende at de ikke kan stå uimotsagt.Skutevikens Vel er selvsagt mest opptatt av eget nærmiljø, men vi ønsker også å se på de litt større sammenhengene. Vi ønsker flest mulig av byens kulturminner bevart for ettertiden på en forsvarlig måte, (Her minnes om at flere av de fredete sjøbodene i Skuteviken faktisk er eldre enn Bryggen), samtidig som vi ønsker minst mulig trafikk i vårt eget nærmiljø og i de deler av Bergen by der vi som sentrumsbeboere ferdes ý til fots. Dessuten ønsker vi selvsagt en rimeligst mulig løsning og Fløyalternativet er over 100 millioner kroner billigere en Byalternativet.Uansett alternativ ser det ut for at det ene tunnel-innslaget vil komme på Bontellabo, dvs. i vårt umiddelbare nærmiljø. Vi liker det ikke, men vil kunne godta dette på visse premisser, næmlig at Fløyalternativet velges. Skuteviken og Bontellabo er ikke Sandviken. Som Monica Mæland burde være kjent med har Skuteviken alltid ligget innenfor byens grenser, mens Sandviken har ligget utenfor bygrensen helt frem til kommunalt oppkjøp av Store Sandviken gård fra familien Garmann i 1878 og tilhørende flytting av byens grenser. Fløyalternativet betyr derfor ikke to innslag til Fløytunnelen i Sandviken. Monica Mæland vil ha et sentrumsalternativ for busser, biler og vareleveranser. Det får hun ved et Fløyalternativ, med fullt kryss inne i Fløien og utkjørsel på Bontellabo, 5 minutters gangavstand fra Torget. Påstanden om at adkomsten i/til Sandviken er uproblematisk får også stå for Monica Mælands egen regning.Vi kan bare minne om Bystyrets behandling av Kommundelplan for Sandviken og Fjellsiden nord 19.02.01.Et av ýhovedgrepeneý i den vedtatte planen er endring av Sjøgaten fra riksvei til kommunal gate med kun to kjørebaner, brede gode fortau og egen sykkelvei. For å få dette til forutsettes en bedre tilknytning til Fløyfjellstunnelene, enten ved at Skansentunnelen bygges etter Fløyalternativet, eller ved et uavhengig nytt innslag i Indre Sandviken (Området mellom reperbanen og Bontellabo). Dette er et krav fremkommet nettopp fordi forbindelsen fra de indre deler av Sandviken, Fjellsiden nord og Skuteviken er vanskelige og vil bli helt uholdbare ved bygging av en Bytunnel mellom Bontellabo og Christiesgate, fordi dette også skal kombineres med stenging av snittet Torvet / Kong Oscarsgate/Fjellsiden, hvilket vil ýdriveý all lokaltrafikk på Fjellsiden ned i Skuteviken/Sandviken.Fløyalternativet vil løse flere problemer, både problemet Bryggen og problemet trafikk i Skuteviken/Sandviken.Monica Mæland snakker om bussfri Bryggen på litt sikt. Ingen av alternativene forutsetter kollektivtrafikken fjernet fra Bryggen.Monica Mæland trekker også inn argumentene med et levedyktig sentrum og krav til tilgjengelighet og parkering.Byalternativet kan ikke kombineres med parkering. Det kan imidlertid Fløyalternativet. Dette fremkommer tydelig i konsekvensutredningen av april 1999 og er dessuten nettopp poengtert av Venstrepolitikeren Grete Line Simonsen i BT 6 juli 01.På dette grunnlaget vil Skutevikens Vel igjen anmode byens politikere om å snu i tide og vurdere saken på nytt basert på alle de fakta som foreligger: Konsekvensutredninger, høringer, anmodninger fra byens velforeninger (Jvf. bl.a fellesuttalelsen fra 17 velforeninger, referert i BT 13 juni 00.), vedtatt kommunedelplan for Sandviken og Fjellsiden nord mv.Av Eva Dahle og Elin Thorsnes For styret i Skutevikens Vel