Så fikk vi det altså dokumentert, Bergen har det laveste antall institusjonsplasser for eldre i Kommune-Norge. Det bekrefter rapporten som Statistisk sentralbyrå har offentliggjort i sitt tidsskrift «Samfunnsspeilet». Gjennom mange kommunevalgperioder har Arbeiderpartiet lovet at ventelistene for å få fast sykehjemsplass skulle vekk, men ved inngangen til år 2002 øker ventelisten fortsatt.

240 syke eldre står nå i kø, 46 av dem har ventet i mer enn ett år. Til tross for den Statlige Handlingsplanen for eldreomsorgen blir det svært få nye plasser. Gjennom mange år har Fremskrittspartiet utrettelig argumentert og fremmet forslag om at det må satset kommunale penger i tillegg til dem som brukes for å utløse statlige penger.

Rapporten fra Statistisk sentralbyrå bekrefter at Bergen må bygge mange flere sykehjemsplasser enn det som er vedtatt i Handlingsplanen for eldreomsorgen i Bergen. Gjennom en forsterket kommunal utbygging og i samarbeid med private aktører kan vi få dette til. Bystyret har for eksempel vedtatt i Handlingsplanen for eldreomsorgen i Bergen at Hatlestad eldresenter skal bygge i underkant av 100 nye sykehjemsplasser, men pr. i dag har kommunen ennå ikke inngått en avtale slik at Hatlestad kan sette i gang med utbyggingen. Denne aversjonen mot at private skal få bygge og drive sykehjemsplasser for Bergen kommunes regning blir mer og mer meningsløs. Ikke er det dyrere for Bergen kommune heller, tall tyder på det motsatte.

Bergen trenger ca. 450 sykehjemsplasser utover det Handlingsplanen for eldreomsorgen i Bergen legger opp til. Det klarer vi ikke alene, vi trenger hjelp fra private aktører. Det er jo et paradoks, denne motviljen mot de private aktørene når en tenker på hvordan sykehjemssituasjonen i Bergen hadde vært uten Røde Kors, Betanien, de forskjellige menigheters aldersinstitusjoner, Hatlestad, osv.

Det er ikke tomteland det står på, det er viljen. Viljen til å sette de syke eldre først. Viljen til å bruke kommunale penger utover det den statlige handlingsplanen legger opp til, istedenfor å bruke 10 millioner på plassering og bygging av en ny Brann stadion, for å ta ett eksempel.