Av Janneke Eide kst. styrer,

Slettebakken Menighets Eldresenter

Bergen har i dag 19 institusjoner med aldershjemsplasser. Til sammen er det 450 mennesker som har dette tilbudet i vår kommune. Byråd Helen Nordeide Fløisand vil legge ned 83 av aldershjemsplassene fra nyttår. Resten skal nedlegges etter hvert. Eldre skal få hjelp hjemme eller i omsorgsboliger til de blir så syke at de kan få en sykehjemsplass. Dette er planen, sier Fløisand i avisen. Er vi tjent med en slik plan for eldreomsorgen i byen vår? Har aldershjemmene utspilt sin rolle? Kan hjemmetjenestene klare å erstatte det tilbudet aldershjemmene gir? Fløisand mener tilbudet til eldre blir bedre når planen er gjennomført. Hvordan begrunner hun dette? Er beboerne i aldershjemmene våre enige i at de heller ville fått mer hjelp hjemme? Hva mener pårørende som har sine i aldershjem? Geriatriprofessor Harald Nygaard etterlyste nylig flere «gamlehjem». Hva mener han om denne planen?

Aldershjemmene er et tilbud til eldre som ikke lenger kan eller vil bo alene. Årsakene kan være mange. Sviktende helse fører fort til isolasjon og ensomhet. Noen er plaget av angst og depresjon. På aldershjemmet får de hjelp etter behov, medisinsk tilsyn, godt matstell, sosialt fellesskap og tilbud om aktiviteter. Alt dette er like viktig for å ivareta hele mennesket. Målet er at livet skal oppleves trygt og meningsfylt på tross av plager og funksjonssvikt. Samtidig bevarer alle sin selvstendighet, og mulighet for å trekke seg tilbake etter eget ønske. Vi ser ofte eldre mennesker som blomstrer opp når de har funnet seg til rette i den nye tilværelsen på aldershjemmet.

Handler dette bare om økonomi? Har vi ikke råd til å tilby noe mellom det å bo alene hjemme og en dyr sykehjemsplass? Samfunnsøkonomi er et vanskelig kapittel. Finnes det noen som kan beregne hva som lønner seg på en fornuftig måte? Har vi råd til å legge ned en eneste plass i eldreomsorgen når vi vet at i fremtiden vil behovet for alle typer omsorg bare øke?

Har vi råd til å miste all kunnskap og erfaring som finnes i byens aldershjem?

Uten aldershjem vil noen hjemmeboende få tidligere behov for en sykehjemsplass. Hvordan skal det beregnes? Antall sykehusinnleggelser vil øke fordi den hjemmeboende ikke kan være alene når noe akutt oppstår. Mange avslutter sitt liv i aldershjemmene, og blir ivaretatt der. De kunne ikke ligget alene hjemme. Regnestykket har så mange sider som er lett å overse.

Planen er å avvikle aldershjemmene sier Fløisand. Det fine med alle planer er at de kan revurderes så lenge de ikke er satt ut i livet. Bør ikke denne planene endres før det er for sent?