Debatt

Av Monica Mæland, Høyres gruppeleder i bystyret

I Høyre er vi fullstendig klar over at det sittende byråd vil ha små muligheter til å gjennomføre en slik reduksjon som den vi vedtok 24. juni uten at det går ut over kommunens kjerneoppgaver. Ifølge Lieng skyldes dette at Samarbeidsregjeringen har en politikk for lavere skatter og avgifter her i landet.

Selv om lønnsoppgjør og pensjonsrelaterte utgifter har gjort situasjonen mer akutt enn på lenge, så skyldes ubalansen i kommunens økonomi en situasjon som har fått utvikle seg over tid. I de siste 15 årene har Ap sittet med makten lokalt, og med regjeringsmakt sentralt de fleste av disse årene. Har de etter denne tiden intet ansvar selv for den utvikling som har skjedd, eller skyldes alt at samarbeidsregjeringen har redusert et rekordhøyt skatte— og avgiftstrykk?

Med et særnorsk høyt rentenivå og en rekordsterk krone sliter konkurranseutsatt sektor. Et lavere skatte-og avgiftstrykk er helt vesentlig for at vi skal opprettholde en verdiskapende privat sektor, noe vi alle er avhengig av for å få skatteinntekter.

Min tillit til at Ap klarer å gjennomføre de omstillinger som vi ønsker er begrenset, slik jeg også gav uttrykk for i bystyret. Høyre fikk gjennomslag i forslaget for noen formuleringer som i alle fall peker i den retning vi mener er påkrevd. I denne situasjonen ba byrådet om en fullmakt til å spare der det spares kan. Høyre valgte å gå med på å gi byrådet en slik fullmakt.

Vi vil videre arbeide for en grunnleggende modernisering og omstilling av kommunen, som vi nå mener er påkrevd. Vi vil ha en fristilling og omstilling av hvert enkelt tjenestested, der desentralisering følges av lokal ansvarliggjøring. Helst uten mellomliggende nivåer mellom byrådsavdeling og det enkelte tjenestested. Finansiering skal skje etter prinsippet om at pengene følger eleven/brukeren og ikke gjennom kriteriefordelte rammer. Ikke minst skal brukerne gis rett til fritt valg mellom skoler/institusjoner, og rett til å velge andre/private leverandører der dette finnes.

En kombinert kvalitets-og effektivitetsreform gjennom fritt brukervalg og bruk av anbud og konkurranseutsetting innenfor de fleste tjenesteområder som den normale praksis i Bergen kommune, er de skritt Høyre vil ta for å sikre velferdstilbudet.

Det sittende byråd har kontinuerlig strittet i mot en slik omstilling. Jeg deler derfor Lieng sitt synspunkt om at nedskjæringene nok ikke kan skje uten at det rammer viktige kommunale tjenester, så lenge Ap blir sittende i ledelsen for byrådet.