Erfaringer fra Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn tilsier at omfanget bare øker og grensene for hva overgriperne kan tenke seg å utsette små barn for, blir stadig utvidet. Knapt noen forbrytelser planlegges bedre enn seksuelle overgrep mot barn. Den typiske overgriperen bruker lang tid på å opparbeide seg tillit og skape situasjoner der vedkommende kan være alene med barn uten å bli oppdaget. Overgriperen truer barnet til å tie og hemmeligholde og gjør det «skyldig» i handlingene ved å få barnet til å tro at det ville det selv.Dette er skremmende, og det gjør vondt å tenke på all den lidelse disse 50.000 barna utsettes for, så vondt at det er fristende å la være å tenke på det. Men det har vi ikke rett til! Vi kan bare ikke akseptere at barn blir utsatt for sex-overgrep. Vi kan overhodet ikke tolerere at syke voksne skal få ødelegge livene til uskyldige barn. Det er mange som arbeider for å hjelpe dem som blir eller har blitt utsatt for overgrep som barn. Særlig stiftelsen Emma-prosjektet har gjort inntrykk på meg. Kvinnene som driver denne stiftelsen har selv opplevd å bli sex-misbrukt som barn, og de deler raust av de vonde erfaringene de bærer med seg — for å hjelpe andre. Budskapet til Emma-prosjektet er enkelt nok: Meld fra dersom du har den minste mistanke om at et barn blir utsatt for overgrep. Seksuelt misbruk av barn er en svært alvorlig forbrytelse, en forbrytelse som skal etterforskes av politiet. Rådet til førskolelærere, lærere, helsesøstre og alle andre som har kontakt med barn er klart: I stedet for å si til deg selv «Tenk om jeg tar feil», skal du si «Tenk om jeg har rett»! Emma-prosjektet understreker videre betydningen av at barnehager og skoler har en beredskapsplan som det kan tas utgangspunkt i dersom man får mistanke om at et barn blir utsatt for sex-overgrep. En beredskapsplan i tilfelle brann har alle barnehager og skoler, og man gjennomfører til og med brannøvelser med jevne mellomrom. Men en overgreps-beredskapsplan har de færreste. Brann er selvsagt alvorlig nok, men mistanker om overgrep mot barn er sannelig ikke noe mindre alvorlig. Som foreldre og politikere må vi sørge for at dette temaet blir satt ettertrykkelig på dagsordenen og at beredskapsplaner i tilfelle sex-overgrep blir obligatorisk i samtlige barnehager og på samtlige skoler.