Av byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen

I BT 22. september blir jeg spurt om service-erklæringer og sikkerhet i barnehager i forhold til den økonomiske situasjonen i Bergen kommune. At foreldre engasjerer seg i forhold til hvilket tilbud barna får i barnehager og skoler er svært bra, og jeg har full forståelse for at budsjettinnstramninger vekker bekymring. Byrådets oppgave i en svært krevende situasjon er å sørge for et godt tjenestetilbud innenfor rammene vi har, uten at vi kjører kommunen utfor stupet økonomisk. Ingen andre tar regningen for oss, og et stort underskudd må betales tilbake krone for krone i form av redusert tjenestetilbud på et senere tidspunkt. Dette ønsker byrådet å unngå, og derfor har det vært nødvendig med innsparinger på 2 prosent i år.

Samtidig fører vi en kamp mot staten slik at vi får beholde mer av de skatteinntektene som vi henter inn. Bergen ligger på 102 prosent av landsgjennomsnittet når det gjelder skatteinntekter, men på grunn av statens kompliserte omfordelingssystem ender vi opp helt nede på 91,6 prosent. Det tilsvarer et inntektstap på 460 millioner kroner å produsere gode velferdstjenester for. I tillegg sultefôrer den Høyre-dominerte regjeringen alle kommunene for å finansiere løfter om bl.a. skattelettelser til dem som har mest fra før.

Når det gjelder Bergen kommunes service-erklæringer er disse kommet for å bli. De er viktige både for at innbyggerne skal vite hvor de kan henvende seg i Bergen kommune og hvilket omfang de kan forvente på en rekke ulike tjenesteområder. Dessuten skal service-erklæringene være et redskap for kommunens egne ansatte. Byrådet har valgt å legge frem en rekke service-erklæringer på tross av at Bergen kommune er i en svært vanskelig situasjon. At vedtak om budsjettendringer kan føre til at noen service-erklæringer må forandres, er noe vi må leve med også fremover.

Over 8 av 10 kroner som Bergen kommune bruker til drift, går til barnehager, skoler, eldre og helse— og sosialtjenestene. I en situasjon der staten ikke gir oss nok penger i forhold til oppgavene vi forventes å utføre, må byrådet derfor foreta harde prioriteringer på alle områder. Vi er selvsagt opptatt av at kvaliteten på barnehagetjenestene skal være gode, og vi må bli enda bedre på samarbeid med foreldre og foresatte i utviklingen av kvalitetsarbeidet. Men vi har også et ansvar for å skaffe plass til dem som står i barnehagekø. Byrådet forsøker å ivareta begge disse hensynene på en god måte samtidig som vi ivaretar nasjonale lover og forskrifter. Sikkerheten skal derfor være minst like god i våre barnehager som andre steder i Norge.