Av Helga Sellevold, Erna Gade, Anne Karin Davidsen, Bjørg Wiers, Margrethe Kjærgård, Kari Sjursen, Evy Fantoft, Gerd Olsen, Inger Thorsen og Kari Instefjord Aksjonskomiteen i Bergen, Kamp for de eldre

KFDE har naturlig nok tatt for oss hva det vil føre til i eldreomsorgen, og hvordan en kan verne våre aller svakeste eldre mot en uakseptabel hjelpe— og pleiefunksjon, og at køen til en sykehjemsplass vil øke ytterligere for flere hundretalls skrøpelig eldre.

Kommunalminister Erna Solberg påstår at den økonomiske krisen i Bergen er selvforskyldt.

Hvis dette er riktig, så er det nærliggende å spørre om Bergen kommune ikke har tenkt langsiktig nok i sine planutredninger?

Når Bergen kommune velger å fokusere på økning i lønn og pensjonskostnader i siste lønnsoppgjør som eneste årsak til den økonmiske krisen i kommunen, så er det en kamuflering av sannheten.

Vi tør påstå at ubalansen i økonomien var i forkant av lønnsoppgjøret!

Bergen kommune innførte kostbare ikke statlig lovpålagte reformer i en periode der Bergen kommune økonomisk hadde vansker med å gjennomføre en statlig lovpålagt Eldrereform st.meld. 50:

1. Parlamentarisme

2 .Bydelsreformen

3 .Kjøkkenreformen

Disse tre reformene kostet 100-talls mill. og med dårligere tjenestetilbud pr. dd. som resultat.

De varslede kuttene i Eldreomsorgen vil ramme våre svakeste eldre og er helt ugjennomførbare:

1. Dødspleien - En vil bli overlatt til seg selv og dø alene p.g.a. personalmangel

Demente innelåses uten tilsyn annet enn ved et overvåkingskamera. Dette vil også føre til økning av medisinbruk.

3. Utskrivingsklare pasienter fra sykehus må oppta dyre sykehussenger p.g.a. mangel på sykehjemsplasser. Dette fordi avdelinger blir stengt og akuttmottak blir lagt ned

4. Skjermete avdelinger i sykehjem vil bli åpnet , med den følge at det vil medføre økende uro og utagering.

Stillinger blir satt vakant og vikarer fjernes

Pasienter får ikke hjelp til å innta mat og drikke, noe som vil medføre uttørring og sykdom og gi en altfor tidlig og uverdig død.

Uholdbar tidlig vekking og stell fordi disse arbeidsoppgavene vil bli overlatt til nattevaktene. Bading vil bli redusert til en gang om måneden.

Renhold reduseres over det hele.

Tilbud og aktiviteter forsvinner

Hjemmetjenestene blir redusert til hjelp en gang pr.måned, med 1 1/2 time Mange som har hatt hjelp tidligere, mister denne, en hjelp som er sårt tiltrengt.

Korttidsplasser og rehabiliteringstilbud forsvinner, Presset på de ansatte som fra før er uholdbart, øker og gir øket sykefravær, og dermed er karusellen i gang.

Dette viser også de signaler som kommer i Bergensbudsjettet for 2003, med nedleggelsestruede aldershjem, som vi vet ivaretar sårt tiltrengte pleiefunksjoner. Det er å spille svarteper med våre eldres liv å tvangsflytte disse fra sine trygge hjem hvor de trives og ber om å få være i fred.

Debattinnlegget til byråd for Helse- og sosial fredag 04.10.02 i BT er skremmende lesning, med den ansvarsfraskrivelse som fremgår, Byrådet var selv med da bystyret i budsjettbehandlingen i fjor i desember vedtok å opprettholde alle aldershjem i Bergen inntil Handlingsplanen for Eldreomsorgen var fullført.

Vi har 300-400 eldre i Bergen som venter på en sykehjemsplass. Det tilsier all fornuft og strategi at de nye sykehjemmene som bygges, skal dekke opp ventelistene og ensengsreformen, istedenfor å tilgodese de som allrede har en trygg institusjonsplass.

Her er et stort etisk krav til våre styrende til å se lidelsene og smertene!

Hva kan så gjøres for å hindre mer lidelse og smerte - hindre at de syke og svake skal være ofrene ?

Vi nevner her at Bergen kommune har store verdier som kan realiseres og utgifter som kan omfordeles:

Eiendom og kunstsamlinger

Aksjer og eierandeler

Avsetning til bybane

Avsetning til Hardangerbroen

Fondsavsetningen i de kommunale pensjonskasser

Bydelsadministrasjonen

Veier og kommunikasjon

Planlagte idrettsanlegg

Avsetning til kunst, kultur, utsmykking

Administrasjonsutgifter

Bystyrets støtteordninger ved fravær

Reisevirksomhet

Konsulentvirksomhet

Droppe kjøkkenreformen, som allerede har tappet Bergen kommune for 100 mill. Bare for 2002 budsjettet er det avsatt 57 mill., og pengene er delvis hentet fra Eldrereformen.

I tillegg ber vi om at en ser på bydelsleder Einar Kårbøs «kuttliste» i B.T 07.09.02. Den er omfattende og gir en innsparingsgevinst på minst 150 mill.

Bergen kommune må våge å gjøre de grep som er helt nødvendige i stedet for å våge på de svake eldres bekostning.

Ei heller våge å vedta å bygge idrettsanlegg eller vedta opprettelse av et Brusselkontor når Bergen «ligger med brukket rygg».

Våre visjoner bør vi legge på is til vi har fått «husholdningsbudsjettet» i balanse på en respektabel måte.

Uansett - våre eldre svakeste skal ikke betale denne regningen som Bergen kommune presenterer!!