Debatt Tom Knudsen, byråd Byrådsavdeling for Miljø og byutvikling

Det er attraktivt å bo sentralt, og et sentralt tema er hvordan tidligere næringsareal langs Bergens sjøfront skal utnyttes best mulig. Miljø og byutvikling har gjennom tre kommunedelplaner foreslått en strategi for byutvikling og hvor det bør tillates nye boliger. Dette gjelder forslag til kommunedelplan for sentrum, kommunedelplan for Sandviken og Fjellsiden Nord og kommunedelplan for Fjellsiden Sør.

I Sandviken vokser for tiden fram et nytt boligområde. Der Tran Martens tidligere hadde sin virksomhet og lager med store trantanker bygges nå boliger.

Den øvrige naust— og trehusarkitekturen langs sjøkanten blir her avløst av en bystruktur med boligbygg, torg og plasser. Det arkitektoniske uttrykket er valgt som ett av flere alternativ og vedtatt gjennom en demokratisk og politisk prosess i en reguleringsplan. Før regulering ble området utpekt som det som kunne tåle både større utnyttelse og høyder på bebyggelsen, enn de fleste andre områdene langs sjøkanten i Sandviken. Dette er nedfelt i politiske vedtak i «Delutredning for Næringsområdene i Sandviken».

Senere i reguleringsplanfasens tidlige stadier ble de arkitektoniske løsninger valgt. Til sammen er det planlagt syv boligbygg i tillegg til Maaseskjærets utbygging. I bakkant vil det komme kontor- og parkeringshus, og som nærmeste nabo er Rimi og SATS etablert i eksisterende bygning. Ny veg er etablert fram til Saltimport, som også i dag har en stor og tung bygningsmasse. Eventuell ny utbygging på denne eiendommen må tilpasses omgivelsene og det må vedtas en bebyggelsesplan som illustrerer hvordan dette gjøres.

Utbyggingen er i tråd med regulering og forskrifter og de politiske føringer som ble gitt i «Delutredningen for Næringsområdene i Sandviken» og som nå ligger inne i kommunedelplan for Sandviken. Høyder og avstander og type bebyggelse på naboeiendommene vil også måtte følge disse reglene. Videre utbygging ved Skuten og på Slaktehustomten skal behandles i separat reguleringsplan i år.

For tiden, midt i byggeperioden, kan man selvsagt undres på om det totale uttrykket vil bli som foreskrevet av arkitektene, men kvalitet og helhetsinntrykk har ikke minst med ferdigstilling både av fasader og utomhusareal å gjøre.

Rehabilitering og ny bruk av Lemkuhlboden er en del av det totale byggeprosjekt.

Offentlig adkomst til sjøen har vært politikernes største krav til utbyggingen. Det skal således bli strandpromenade foran husene og offentlig torg mellom butikk, Maaseskjæret og den nye bebyggelsen. Fra dette torget skal offentlig adkomst med båt kunne skje så vel som et bad på varme dager. Fra gangbroen over riksvegen skal det bli offentlig gangforbindelse gjennom bystrukturen helt ut på Svineryggen.

På Sandviken Brygge er det gitt kvalitetskrav i reguleringsbestemmelsene. Disse må følges for at utbygger skal få sine tillatelser. Det er å håpe at utbyggerne i tillegg ser økonomiske gevinster i ytterligere standardheving på en så attraktiv tomt som denne.

Byrådsavdeling for Miljø og byutvikling følger utbyggingen på Sandviken Brygge med stor interesse. Alle aktører, både offentlige og private i en så dominerende utbygging må følge politiske vedtak og planenes intensjoner for at dette skal bli et attraktivt sted å være for nye og gamle sandviksbeboere.