Jeg kunne tenkt meg en mer positiv vinkling, men er glad for at BT tar opp denne saken, som for pensjonistforbundet er viktig, ikke minst av prinsipielle grunner. Pensjonistforbundet vil ikke akseptere at gifte og samboende pensjonister får redusert sin pensjon med 25 prosent. Forbundet krever at den enkelte pensjonist for utbetalt den pensjon de har krav på etter de opparbeidete rettigheter.

I kommentaren pekes det på at avstanden mellom enslige pensjonister og par blir større om gifte og samboende pensjonister får utbetalt sin rettmessige pensjon, uten at staten inndrar 25 prosent. Dette forhold er ikke spesielt for pensjonister, det samme gjør seg gjeldende for vanlige ektefeller/samboende med to inntekter i forhold til enslige, det blir avstand her og. Dersom en ønsker å utjevne denne forskjellen med å inndra 25 prosent av inntekten for ektefeller/samboende, må dette gjelde for samtlige innbyggere i landet, ikke bare pensjonister. Slik det nå praktiseres er det diskriminering av eldre. Det er dette pensjonistforbundet reagerer på. En annen sak er at det ikke hjelper at ektefeller/samboende får dårligere økonomi.

Viktigste årsak til at enslige pensjonister har dårlig økonomi, er den underregulering av grunnpensjonen som gjentas ved de årlige trygdeoppgjør. Dette er en annen av de saker pensjonistforbundet arbeider med. Da lov om folketrygd ble gjort gjeldende i 1967, var intensjonen at pensjonen skulle tilsvare 66 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Etter mange år med underregulering er pensjonen nå om lag 51 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Pensjonistforbundet sin motstand mot å la seg diskriminere, blir fremstilt som en torpedo under trygdesystemet. Påstanden har lite med virkeligheten å gjøre. En eventuell torpedo under trygdesystemet ble nok avfyrt for lenge siden. Den føk av gårde da det ble bestemt at innbetalingene til folketrygden ikke skulle avsettes i et fond, men betraktes som vanlige inntekter til statskassen, og at pensjonsutbetalingene skulle gå over statsbudsjettet.

Til slutt vil jeg gjør oppmerksom på at pensjonistforbundet er en upolitisk organisasjon som ikke samarbeider med noe politisk parti, enten de støtter pensjonistene eller motvillig lar seg slepe med i utviklingen.

SVEIN JENSEN,MEDLEM NORSK PENSJONISTFORBUND HORDALAND