Ved å foreslå at bedrifter skal fratas muligheten for å gi gavepensjon i tillegg til en mer enn vel fortjent AFP-pensjon, vanskeliggjør de både et vanskelig omstillingsarbeid i mange industribedrifter samtidig med at de angriper de relativt små beløp som arbeidere med lang fartstid ærlig har fortjent.

Mange ansatte i industrien — og enkelte andre bransjer - har vært yrkesaktive i mer enn 40 år ved fylte 62 år, og har gjort en solid jobb for norske bedrifter og i samfunnslivet for øvrig.

Svært mange har en svekket helse, og AFP med fremforhandlede gavepensjoner er nødvendig for å gi disse en verdig avgang fra arbeidslivet.

Vi tar sterkt avstand fra regjeringens straffeeksersis overfor disse sliterne i norsk næringsliv, og forventer at regjeringen umiddelbart trekker tilbake forslag som ødelegger disse menneskenes mulighet for en verdig og velfortjent avslutning på den yrkesaktive karrieren.

Vi synes det er dypt og grundig urettferdig at disse personer skal straffes så hardt når regjeringen synes fullstendig handlingslammet i forhold til å få slutt på astronomiske fallskjermer og pensjonsordninger for toppsjiktene i både private og statlige bedrifter.

STEIN STUGU,

KONSERNTILLITSVALGT LO I RINGNES