Fra 18.april til 29.mai var statsadvokat Kjelby aktor i rettssaken mot de tre mennene som var tiltalt for drapet på Øyvind Bjarte Madsen. I likningen for år 2000 er Kjelby bokført med en inntekt på 355.000 kroner.

Salærkravene fra hver enkelt av de privatpraktiserende advokatene som forsvarte de tre tiltalte, overstiger Kjelbys årslønn.

Knapper og glansbilder

  • Helge Wesenberg fikk utbetalt 358.870 kroner fra Bergen byrett etter at Åsane-saken var avsluttet.
  • Oscar Ihlebæk fikk utbetalt 447.182 kroner, pluss vel 80.000 kroner i reiseutgifter.
  • Kaj Wigum fikk 385.700 kroner, viser tall som Bergens Tidende har innhentet fra byrettens regnskapsavdeling.

— Statsadvokater har ikke tradisjon for å drive lønnskamp, og det føles ikke alltid like greit å bruke et konkret eksempel i en generell sak. Men vi må ikke komme i en situasjon der staten betaler sine egne advokater med knapper og glansbilder, mens salærsatsene for privatpraktiserende advokater stadig økes, sier statsadvokat Gert Johan Kjelby til Bergens Tidende.

— En av begrunnelsen for at forsvarsadvokater skal få godt betalt, er at enhver som blir tiltalt skal ha krav på den beste forsvareren. Det er et godt og riktig prinsipp. Men staten burde være like opptatt av å ha best mulige aktorer og påtaleansvarlige. Både for å få lovbrytere bak lås og slå, og for å unngå at det reises sak mot folk som er uskyldige, sier Gert Johan Kjelby.

Ingen overtidsbetaling

Det offentlige betaler forsvarere i straffesaker 715 kroner timen. Under Åsane-saken var satsen på 700 kroner. Salærkravene vil i stor grad være resultat av hvor mange arbeidstimer advokatene har brukt. Da snakker vi ikke bare om timer i rettssalen - men om forberedelser, fengslingsmøter, deltakelse i avhør og så videre. Kjelby anslår at han brukte fire effektive arbeidsuker på å forberede Åsane-rettssaken. Etter hver eneste av de 25 rettsdagenes slutt, måtte han bruke atskillig tid på å forberede løpet for neste dag. Dette skulle han normalt ikke hatt overtidsbetaling for.

Statsadvokatembetet mangler budsjettdekning til selvpålagt overtid. I år fikk han det grunnet en ekstrabevilgning fra Justisdepartementet.

— Min interesse i jusen er straffeprosess, og påtalemyndigheten er det eneste sted hvor jeg kan rendyrke dette. Jeg klager ikke på lønnen for egen del. Det er misforholdet mellom statens advokater og de privatpraktiserende advokatene, som kan utvikle seg til et problem, påpeker Gert Johan Kjelby.

Han peker også på at statsadvokaten lønnsmessig er i ferd med å bli tatt igjen av politiet. Samtidig har landets dommerstand opplevd en betydelig lønnsvekst de siste årene.

Store utgifter

Det skal sies at forsvarsadvokatenes salær ikke er noen nettogevinst for dem I motsetning til statsadvokaten må forsvarerne selv dekke utgifter til kontor, sekretær og annet i forbindelse med rettssaken. Etter at alle utgifter er medregnet vil deres totale inntekt være langt lavere enn salæret.

Likevel er det liten tvil om at lønnsforskjellen mellom statsadvokaten og forsvarerne er formidabel. Alle de tre forsvarsadvokatene har en inntekt som er dobbelt så høy som Kjelbys.

— Jeg forstår meget godt at det oppfattes urimelig når tallene sammenliknes på denne måten. Det er ikke tvil om at statsadvokater, i likhet med dommere, har en meget ansvarsfull jobb. Jeg har forståelse for at lønnen deres relativt sett oppleves som for lav, sier advokat Kaj Wigum. Advokat Oscar Ihlebæk mener det er på tide at både statsadvokater og politijurister får høyere lønn.

— Jeg har full forståelse for at de ønsker en lønnsutvikling. Den store forskjellen vil føre til rekrutteringsproblemer for politiet. At en politijurist opplever at han ikke får tilstrekkelig betalt for en lang utdannelse forstår jeg godt, sier Ihlebæk.

Advokat Helge Wesenberg er for tiden på ferie, og derfor ikke tilgjengelig for kommentar.

fakta/advokatlønn

  • Statsadvokater og politijurister sakker akterut i lønnskampen. De tjener bare en brøkdel av det sine privatpraktiserende kolleger gjøre.
  • Byens best betalte advokater har i dag en årsinntekt på flere millioner kroner. Påtalemyndighetens øverste leder i Hordaland, statsadvokat Walter Wangberg, hadde til sammenligning en inntekt på under en halv million kroner i år 2000.
  • Både forsvarsadvokater og statsadvokater frykter at lønnsforskjellen på sikt kan bli en fare for rettssikkerheten. Flinke jurister ønsker ikke å jobbe innen påtalemyndigheten. Politiet frykter rekrutteringsproblemer.