Han skal blant annet ha satt fyr på husene til sin oldemor og sin far. To ganger har han satt fyr på båter under seilas i åpent farvann, angivelig fordi han hadde hjemlengsel og ville mønstre av.

24-åringen er også dømt for to ganger å ha latet som om han var blitt lam i begge beina, slik at han ble flydd med luftambulanse til sykehus. Etter rettens mening var det behovet for oppmerksomhet som fikk 24-åringen til å handle som han gjorde.

Ved samtlige branntilfeller har han enten selv bidratt til å slukke brannen eller varslet brannvesenet.

I formildende retning la retten vekt på at mannen har tilstått de fleste forholdene, og at dette har vært helt nødvendig for domfellelse.

Det har også virket formildende at det har gått lang tid fra tilståelsen i mars 2002 til saken ble oversendt retten. Retten antar at de straffbare forholdene ble begått som et utslag av tiltaltes personlige problemer og vanskelige livssituasjon.

Ved straffeutmålingen ble det lagt vekt på at særegne forhold gjør at det er grunn til å anvende samfunnsstraff, til tross for at denne type overtredelser vanligvis straffes med ubetinget fengsel.

24-åringen lever i dag et ryddig og velordnet liv. Han har erkjent alvoret i sine handlinger og ønsker å gjøre opp for seg.

I tillegg til 360 timer samfunnsstraff må 24-åringen betale 4.927 kroner i erstatning til et av brannofrene.