Av Arvid Blommedal, bydelsstyreleder Åsane bydel

Med ordfører og byråd i spissen samt en folkelig deltagelse over et bredt spekter fikk vi som politikere mange gode og nyttige innspill som sikkert mange vil ta med seg videre i prosessen frem mot politisk behandling.

Det som de fleste nok ble stående igjen med er nok alle samferdselsprosjektene som må løses i Åsane før vi får en helt uholdbar trafikksituasjon. Det er på mange felter Åsane som får all trøkken på samferdsel i Bergen. Vel vitende om de store problemene i Kokstad-området våger jeg likevel påstanden at Åsane ikke har like store problemer pr.d.d., men vil utvilsomt få det og vel som det om det ikke handles raskt.

Stikkord er tilførselsvei til Nordhordlandsbrua, ferdigstillelse av vedtatt Ulrikstunnel, byens mest ulykkesutsatte kryss (rundkjøring) på Nyborg og mange andre gode tiltak og formål. Tilførselsveien til Nordhordlandsbrua er og blir det viktigste. Den delte tunnelløsningen (alternativ D) som bystyret i Bergen har vedtatt mot én stemme er første steg på veien. Det er viktig her å bemerke at det kun er traséen som er valgt og ikke bevilgede midler og fremdriftsplan. Et meget samlet folkemøte og politisk miljø understreket fra flere talere at dette er et særdeles viktig prosjekt. Så viktig og samstemt at undertegnede vil ta dette opp i bystyret på møtet 14. oktober. Dette for å få et sannsynlig (forhåpentligvis) enstemmig bystyre med på å oversende en kraftig melding til samferdselskomitéen på Stortinget om å få dette prosjektet inn på Nasjonal Transportplan sin fremtidsplan som skal rulleres. Grunnen til at dette tas før behandlingen av kommunedelplanen for Åsane sentrale deler er følgelig at jeg og mange med meg ser på hastemomentet som særdeles viktig. At tunnelprosjektet burde kommet for lenge siden er alle enig i, men nå må vi se fremover og få startet plan— og byggeprosessen så snart som overhodet mulig. Her er ingen tid å miste. Med en plan- og byggetid på minst 7 - 8 år sier det seg selv at når bompengeperioden på Nordhordlandsbrua er prognostisert ferdig ved slutten av 2005 vil trafikken ta et kraftig nakketak på hele bydelen. Det kan ikke jeg sitte rolig å se på og spesielt ikke etter et folkemøte som alle støttet opp om. Jeg forventer derfor støtte fra det politiske miljø i.h.h.t. de signaler som kom på folkemøtet. Et slikt folkemøte er et signalmøte som vi som folkevalgte må, bør og skal rette oss etter.

Et annet viktig prosjekt er Eikåstunnelen ved Vikaleitet. Her har beboer på Vikaleitet Robert Tofting et leserinnlegg i Bergens Tidende av 29.08. d.å. Han stiller her en rekke berettigede spørsmål som jeg vil prøve å besvare. Det aller meste som Tofting berører er jeg helt enig i. Jeg er godt kjent med alle ulykkene på strekningen og tunnelen er høyst relevant. Jeg vil berøre hvorfor jeg som politiker har vært litt avventende til Eikåstunnelen selv om jeg også ved tidligere anledninger flere ganger har redegjort for mitt synspunkt.

Som jeg har redegjort for er tilførselsveien fra Nyborg til Tellevik den viktigste for hele bydelen. Det tror jeg Tofting er enig med meg i. Det som bekymrer meg er at når en eventuell Eikåstunnel er ferdigstilt med opprusting av veien videre nordover samt allerede ferdigstilt Hordviktunnel blir dette brukt som argument for ikke å bygge den andre. Dette er et synspunkt som jeg langt fra er alene om. Selv om jeg i aller høyeste grad ønsker en Eikåstunnel er det altså min oppgave som bydelsstyreleder å prøve å legge press på myndighetene for å gjøre det som er viktigst for Åsane bydel. Det betyr dessverre for Tofting at jeg prioriterer den lange tunnelen foran den korte. Ikke fordi jeg ikke ønsker den, men rett og slett fordi det i en valgsituasjon må velges. Tofting mener videre at disse prosjektene ikke kan settes opp mot hverandre. Det er et godt ønske som jeg deler helt og holdent, men dessverre Tofting; verden er ikke slik. Tofting kjemper for sitt nærmiljø som er skadelidende av trafikk. Det skal han ha stor ros for. For å gjøre det helt klart; hadde den lange tunnelen vært under bygging skulle jeg helhjertet ha støttet opp om Tofting sine synspunkter. Som politiker må jeg av og til velge mellom forskjellige modeller. Det kan være smertefullt slik som i dette tilfellet, men jeg gjør det og står frem med det i åpent forum. Det føler jeg at jeg skylder alle velgere, inkludert beboere på Vikaleitet. En ting er vi sikkert enig om; Norge har råd til begge prosjektene og de burde vært realisert for lenge siden. Begge er nødvendige og sammen må vi kjempe for å få iverksatt begge så snart som overhodet mulig. Det som er farlig er hvis gode krefter som jeg vet Tofting besitter, kjemper mot andre gode krefter. Da taper vi begge tiltakene og det kan vi ikke leve med noen av oss.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som var til stede på det nevnte folkemøtet i Åsane 26.08. Det ble en suksess pga. mange faktorer. Jeg vil nevne kultursjefen i Åsane, et meget velvillig panel, media samt sist og ikke minst alle som stilte opp på en varm sensommerkveld for å være med og bidra til positiv utvikling i Åsane bydel. Tusen takk til dere alle. Det er igjen bevist: Folk i Åsane bryr seg om bydelen, det er viktigere enn noe annet.