Av Yngve Skoglund

Salamander-argumentet vil jeg ikke vurdere, men jeg savner vilje til å se skytebanespørsmålet i et større perspektiv. Dette dreier seg slett ikke om kun salamandere og Bergen Jæger og Fiskerforening (BJF). En eventuelt manglende skytebane må ses i en større sammenheng. Evnen til å tenke helhetlig, se konsekvenser, vurdere eksisterende løsninger og se andre alternativer synes fraværende.

Kismul-alternativet i Fana er en nyetablering i et området som er miljømessige sårbart. Samtidig er veien rundt Kalandsvatnet ikke egnet for økt trafikk. I tillegg vil det medføre uregelmessig støy i et område med økende nyetableringer. BJF ønsker å kunne skyte kl. 9-21 fire hverdager i uken, på lørdager kl. 9-16.30 og 10 søndager i året, mest mellom kl. 17-21. Det er innlysende at det vil medføre støyplager for boliger som leilighetene i Solvalla samt Kaland skole og Hatlestad Eldresenter.

Byråd Johnsen har fremhevet at det ikke er avklart om Jonahola/Svartebotn er stort nok til å omfatte både Åsane Jæger og Fiskerforening og BJF sine ulike anlegg og aktiviteter. I dette ligger implisitt at en viss ledig kapasitet er tilgjengelig. Er dette også tilfelle for andre eksisterende skytebaner? Jeg ønsker ikke dreie debatten slik at ulike deler av byen står mot hverandre, men av hensyn til miljø, omgivelser og kommunens økonomi er optimal utnyttelse av eksisterende skyteanlegg å foretrekke fremfor nyetablering. Men det er kanskje slik at BJF ønsker egne lokaliteter utover selve skyteaktiviteten? Et eget anlegg med klubbhus? Jeg kan ha en viss forståelse for et slikt argument, men BJFs ledere må være åpne om det da går på bekostning av samordning og synergi.

Det jeg savner mest er evnen til å tenke nytt. Ser en utover kommunegrensen og spiller på lag med tilsvarende foreninger utenfor Bergen er det mulig å utnytte et anlegg som kan dekke hele regionen. Og vi trenger ikke reise langt. 10 minutter sør for Kismul ligger Ulven hvor Landsskytterstevnet ble utmerket arrangert i fjor. Anlegget har kort vei til Bergen, god beliggenhet, gode fasiliteter og potensial for økt utnyttelse. Området er godt skjermet og medfører liten sjenanse. Eier, Forsvaret, har redusert behov for området og ønsker å redusere kostnadene til bl.a. bygninger i den tidligere leiren. Dersom BJF sammen med sin søsterorganisasjon i Os kunne samles om et regionalt anlegg ville det også være mulig å søke om statlig økonomisk støtte (tippemidler). Et samarbeid vil være formålstjenlig for Bergen og Os kommune, da samarbeidet vil redusere behov for økonomisk støtte i begge kommuner og andre mer presserende oppgaver kan prioriteres.

For BJF er Ulven det alternativ som på kort tid gir en god løsning med utviklingsmuligheter.