Av Geir-Ketil Hansen, stortingsrepr. SV — Samferdselskomiteen.

For en tid siden hadde Bergens Tidende en del oppslag om uenighet i SV når det gjelder samferdselsprioriteringer i Hordaland. Mine uttalelser i forbindelse med samferdselskomiteens besøk i fylket skulle ha bidratt til det. Jeg er svært overrasket. Mine kommentarer til Bergens Tidende da vi besøkte Hardanger, burde ikke ha vært til å misforstå.

Jeg lærte mye av reisen i Hordaland som for øvrig var informativ og godt organisert.

Dersom jeg skal nevne spesielt to forhold som festet seg, så var det følgende:

Trafikkproblemene i Bergen. De synes å ha tatt fullstendig overhånd og må representere et helseproblem for befolkningen. Storstilt satsing på kollektivtransport, bygging av bybane må prioriteres. Det vil SV følge opp slik at byggingen av bybanen kan starte så snart som mulig.

Veistandarden og rasfaren i Hardanger gjorde inntrykk. Komiteen kjørte forbi rasområder hvor det nylig hadde gått menneskeliv. En radikal forbedring av veistandarden og ekstrasatsing på rassikring må prioriteres. I tillegg til riksveimidler er det øremerket penger til rassikring på statsbudsjettet. Innsatsen må økes slik i Hardanger.

SV er motstandere av Hardangerbru. Hardangerbrua vil lede mer trafikk over Hardangervidda. SV prioriterer å satse på rassikring og forbedring av veistandarden.

Inntrykket fra komitéreisen forsterker dette standpunktet.

Jondalstunnelen synes å være et godt begrunnet regionalt veiprosjekt. Det vil vi komme tilbake til.

I likhet med tidligere år vil SV på Stortinget legge avgjørende vekt på standpunktene til Hordaland SV når vi skal prioritere samferdsel i Hordaland.