Av Liv Holmefjord, direktør SND Hordaland

Den siste tiden har vi i flere sammenhenger sett Statens nærings— og distriktsutviklingsfond (SND) nevnt i samme åndedrag som støtte og hjelp fra det offentlige til utflagging av norske virksomheter. Dette er langt fra virkeligheten. De ordinære virkemidlene som SND disponerer benyttes for å øke nyskapingsaktiviteten i næringslivet innenlands. At vi har for lite penger i deler av landet og må si nei til en rekke prosjekt, er en kjensgjerning. Men vi har ingen penger å tilby bedrifter om de bare flytter utenlands.

Det som antakelig blandes sammen med vår virksomhet i Norge, er Stortingets opprettelse av to egenkapitalfond som skal investere sammen med norsk industri i Øst-Europa og Nordvest-Russland. Disse to fondene, som gjør sine investeringer på helt forretningsmessige vilkår, blir administrert av SND. Fondene skal bidra til å bygge opp næringslivet i disse landene og gi norske bedrifter mulighet til å komme inn på nye markeder. Så langt har fondene investert i vel 20 bedrifter siden opprettelsen i 1996.

Bedriftene må hele tiden se etter nye løsninger for å utvikle sin virksomhet. Likevel skal ikke alle bedrifter leve evig - slik har det alltid vært. Det som er viktig er å sørge for ettervekst av nye bedrifter og arbeidsplasser som kan være lønnsomme med det kostnadsnivået vi har i Norge. Gode rammebetingelser og målrettede virkemidler fra det offentlige for å få til dette, har over tid vært mangelvare. Men bildet er ikke svart, i 2002 ble det vedtatt en ny skattereduksjonsordning for målrettet forsknings- og utviklingsaktivitet i norske bedrifter. SkatteFUNN-ordningen ble benyttet av 210 små bedrifter i Hordaland i 2002. Fra 2003 gjelder ordningen alle virksomheter, og vi tror den vil kunne bidra til å øke bevisstheten om behovet for systematisk utviklingsarbeid i bedriftene.

For å få nye bedrifter, må vi ha gründere. Ikke alle passer til dette, men vi må blant annet bli flinkere til å fokusere på entreprenørskap gjennom utdanningssystemet. I Hordaland gjør NHO en god jobb med dette gjennom prosjektet Ungt entreprenørskap. Videre arrangerer tiltakskontorene etablereropplæring i hele fylket. SND prioriterer nytt næringsliv og innovative prosjekt i eksisterende bedrifter innenfor de virkemidlene, de nettverk og den kompetansen vi har.

Vi må ta vare på dem som vil og tør noe her i landet. Det er viktig for våre muligheter til å ha et oppegående næringsliv også i fremtiden. Det er det SNDs innsats er rettet mot.