Lamvik synes det er interessant at den filippinske styrmannen etter å ha rent ned en båt, unnlater å varsle omgivelsene samt skipets kaptein og overlater fiskerne til seg selv for å drukne. Han konkluderer med at filippinske sjømenn prioritere egen families økonomi foran andres menneskeliv. Dersom det er riktig som Lamvik hevder, har altså filippinske sjøfolk sterkere lojalitetsbånd til familien, enn til norsk og internasjonalt lovverk.

Lamvik ikler seg en «glorie» av bedrevitende, fordi organisasjonene ønsker debatt vedrørende norske rederes misbruk av billig arbeidskraft. Samtidig faller han norske sjøfolk i ryggen med usaklige påstander som «det går røverhistorier om det ville norske sjøfolket». Det skulle vært interessant å vite hvor Lamvik har sine røver-, og sikkert også skrønehistorier fra. Uansett burde Lamvik dersom han er en seriøs forsker forholde seg til fakta i sitt «rederiforbundsamarbeidende» forskningsprosjekt.

Det blir direkte dumt når Lamvik beskylder Sjømannsforbundet for å score billige poeng og fremheve seg selv.

Dersom grov uaktsomhet er utvist, det vil si blant annet at en ikke innenfor rimelighetens grenser utfører det en plikter for å berge noen — er det i henhold til lovverket å betrakte som uaktsomt drap. Hva skjer neste gang det er ulykker? For det vil også i fremtiden skje ulykker med både norske og andre nasjoners sjøfolk. Vil vi ikke få «anarki» dersom en bare kan påberope seg «kulturforskjeller» som årsak for ikke å følge lovverket på skip?

Debatten i etterkant av «Bow Eagle»-skandalen krever mer nyansert samfunnsforståelse en det Lamvik klarer å fremvise. En side av saken er hva norske rederiers bruk av billig arbeidskraft tilfører norsk skipsfart - på godt og vondt.

Organisasjonene har i lengre tid ropt et varsku om blant annet de samme ting som Lamvik konkluderer med. Det må antas å være kjent også for «sjøfartsforskeren». Mens denne debatt pågår for fullt, skjer altså tragedien med «Bow Eagle».

Det er derfor ikke bare naturlig, men nærmest påkrevd at sjømannsorganisasjonene reiser spørsmål vedrørende disse forholdene. Norsk sjøfart er ikke tjent med forskere som prøver å feie debatten under teppet.

Av Cato Årnes,overstyrmann utenriks