En høyesterettsdom var foranledningen til Bergens Tidendes rundkjøringsreportasje. Med et oppriktig håp om ikke å gjøre forvirringen total, forsøker vi igjen å beskrive høyesterettsdommen og hvilke konsekvenser den vil ha for kjøremønsteret i rundkjøringer.

Vikeplikt og liten trafikk

Den aktuelle saken gjelder reglene om vikeplikt i rundkjøringer. Domfelte skulle rett frem i en treleddet rundkjøring, der tredje vei kom fra høyre. Han kolliderte så med en bil som hadde kjørt inn i rundkjøringen fra veien som kom fra høyre. Domfelte hevdet i byretten og lagmannsretten at han var uten skyld i påkjørselen, fordi vikepliktsreglene må forstås slik at man i en rundkjøring alltid har vikeplikt for den som kommer fra venstre, uansett hvem som krysset vikelinjen først. Han ble idømt en bot på 4500 kroner, men anket til høyesterett.

Verken lagmannsrett og eller høyesterett var enig i denne forståelsen av vikepliktsreglene. De ligger til grunn at domfelte holdt uforsvarlig høy fart (ca. 45km/t) inn i rundkjøringen. Bilen som kom fra høyre, kjørte først over vikelinjen, og var dermed først inne i rundkjøringen. Farten var mellom 20 og 30 km/t.

Retten viser til Leif N. Olsen bok «Trafikkreglene med kommentarer», der det bl.a. står: — Dersom det er liten trafikk, eller store luker i en bilkø, gjelder det at den som er først inne i rundkjøringen, uten å hindre noen eller at det oppstår fare, har kjørerett. Det er jo også logisk, siden den som ikke er kommet inn i rundkjøringen fortsatt har skilt som angir vikeplikt for kryssende vei, og ikke vikeplikt fra venstre, som mange feilaktig sier, skriver Leif N. Olsen.

Vikeplikt og stor trafikk

Høyesterett ligger til grunn at en rundkjøring i sin helhet må betraktes som en kryssende vei. Den naturlige forståelsen av skiltingen, er at den som kjører inn i en rundkjøring har vikeplikt for de kjøretøyer som allerede er inne i rundkjøringen, uten hensyn til fra hvilken kant andre førere har kjørt inn i rundkjøringen.

Når trafikken er stor, og det er kø i en retning gjennom rundkjøringen, er reglene litt annerledes. Leif N. Olsen skriver, og høyesterett er enig: - Den som skal inn i en rundkjøring har vikeplikt for trafikk inne i rundkjøringen. Det medfører at en må la trafikkstrømmen fra venstre passere, dersom den er så tett at stadig nye biler kommer inn i rundkjøringen, før en selv kan kjøre inn uten fare for sammenstøt.