Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) i Bergen opprettet prisen i 1981 for å markere fremragende forskningsbidrag basert på data formidlet av NSD.

Formålet med Stein Rokkan-prisen er å stimulere og belønne forskningsinnsats basert på slike data. Prisen er forbeholdt forskere under 40 år. Den deles ut hvert 3.–5. år og har tidligere blitt delt ut tre ganger.

Etter innstilling fra en faglig bedømmelseskomité, vedtok NSDs styre å tildele prisen til Beate Huseby og Toril Aalberg, begge var knyttet til Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU), da arbeidene ble utført. Den sakkyndige komitéen konkluderer med at arbeidene holder meget høyt nivå.

Prisene ble delt ut på Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap som begynte i går på Solstrand Fjord Hotel. Det er den årlige samlingen for norske statsvitere.

Politisk tillit

Beate Huseby har i sin doktoravhandling «Government Performance and Political Support: A Study of How Evaluations of Economic Performance, Social Policy and Environmental Protection Influence the Popular Assessments of the Political System» studert hvordan politisk tillit og legitimitet blir påvirket av statens evne til å gjennomføre en vellykket offentlig politikk på tre områder: økonomi, sosial velferd og miljø.

Undersøkelsen dekker perioden 1975-1995 og omfatter ni europeiske demokratier. Bedømmelseskomitéen har vurdert avhandlingen som «et pionerarbeid ved at den knytter forbindelsen mellom to forskningstradisjoner som i liten grad har vært sett i sammenheng, opinionsforskning og policyforsking. Avhandlingen er også metodisk avansert og utnytter til fulle de komparative databaser som eksisterer. I første rekke gjelder dette Eurobarometrene, Verdiundersøkelsen og de norske valgundersøkelsene.» Alle disse data er gjort tilgjengelige gjennom NSD.

Verdier og holdninger

Toril Aalberg har i sin doktoravhandling «Comparative Public Opinion on Distributive Justice: Ideals, Perceptions and Policy Attitudes» undersøkt hvilke verdier og holdninger folk i ulike land har til økonomisk fordeling. Analysene omfatter tidsrommet 1980-1996, og land i Vest— og Øst-Europa, i tillegg til USA, Canada, Australia og New Zealand.

Mesteparten av de data som avhandlingen bygger på er stilt til disposisjon av NSD og datasettene er hentet fra store internasjonale forskningsprogrammer, som bl.a. International Social Survey Programme, Verdiundersøkelsene og Luxembourg Income Study.

Avhandlingen er vurdert som «et at de mest omfattende forskningsarbeider som er utført ved hjelp av disse datasettene og demonstrerer den vitenskapelige verdi som disse databasene har for samfunnsforskningen. Aalbergs analyser bidrar også til å gi ny kunnskap om Norges plassering i det internasjonale samfunn, noe som er særdeles viktig i en tid med sterk internasjonalisering i næringsliv og politikk.»

Bedømmelseskomitéen har bestått av professor Gunn Elisabeth Birkelund, Universitetet i Oslo, professor Knud Knudsen, Høgskolen i Stavanger og professor Lars Svåsand, Universitetet i Bergen.

PRISVINNERE. De to prisvinnerne Beate Huseby og Toril Aalberg.
FOTO: ROAR CHRISTIANSEN