DEBATT

Av Trine Skei Grande, stortingsrepresentant, Venstre

(medlem av kirke— og utdanningskomiteen)

Venstre mener det er prinsipielt og praktisk riktig at kommunene - som er arbeidsgiver, også overtar forhandlingsretten. Det er en samlet regjering som har vedtatt å overføre forhandlingsretten til kommunesektoren, og jeg tror saken vil roe seg fort etter at lærerorganisasjonene har rast fra seg.

Det er forståelig at lærerorganisasjonene har ønsket å beholde staten som forhandlingsmotpart, men argumentene for dette er svake. Vedtaket må ses som et av flere ledd i den desentralisering av ansvar som er regjeringens politikk for skolen. Vi gir skolene større frihet til å forme sin egen hverdag og vil slippe fri kreativitet og lokalt ansvar.

Vedtaket er også et viktig ledd i å styrke det lokale folkestyret og gjøre det lokale ansvaret mer tydelig. Det betyr at kommunesektoren nå får et reelt utviklingsansvar for skolen.

Lokal forhandlingsrett er også et skritt i riktig retning på veien mot et mindre detaljert lov- og planverk. Mindre detaljstyring av lærernes hverdag vil gi lærerne større tillit som skapende pedagoger og kunnskapsformidlere.

Vi trenger motiverte og kompetente lærere, og yrket må gjøres mer attraktivt for å beholde gode lærer og rekruttere flere. Målet må være at den enkelte lærer skal påvirke egen karriere- og lønnsutvikling uten å byråkratisere seg vekk fra undervisning som en hovedoppgave. Regjeringens vedtak om lokal forhandlingsrett er derfor et skritt i riktig retning.