Av Dag Westhrin, Hordaland SV

Likevel er det nok å ta tak i. Samtidig som privat rikdom øker, blir skolene stadig mer nedslitte. Forskjellene forsterkes mellom de som har og de som ikke har. Bilkjøring og olje— og gassutvinning øker, mens det kuttes tog, buss og trikk.

Regjeringen er ikke opptatt av de viktigste utfordringene vi står overfor. Vi har en regjering som mener at skole og helsetilbud skal bli billigere for skattebetalerne, ikke bedre for brukerne. Regjeringen mener fattigdomsbekjempelse skal skje gjennom veldedighet overfor de aller fattigste. De som blir prioritert av regjeringen er de aller rikeste. Egenbetaling på medisin og helsetjenester øker for alle. Skatteletten regjeringen foreslår går til miljøfiendtlige prosjekter. Sammen med Frp har regjeringen sørget for at det blir dårligere tilbud for barn og eldre der folk bor. I viktige veivalg tar regjeringen til høyre i retning av økte forskjeller og et kaldere, mer egoistisk samfunn.

SV vil prioritere for fremtiden. SV har derfor tre klare prioriteringer i vårt alternative statsbudsjett:

Barn og unge først

Barnehagereformen er et stort løft for barn og barnefamilier. SV følger opp vårens viktigste stortingsvedtak.

Fattige barn er uakseptabelt, SV presenterer en rekke tiltak mot dette.

SV gir grunnskolen en etterlengtet opprusting, med ressurser både til innhold og bygninger.

Rettferdig fordeling

SV tar et kraftig oppgjør med regjeringens politikk der de nest-fattigste betaler for de aller fattigste.

SVs skatteopplegg gir skatteletter for dem som tjener under 300.000.

SVs skatteopplegg gir skatteskjerpelser for dem som tjener mer enn 450.000.

Barnehager, skoler og sykehjem får økte bevilgninger for å sikre en velfungerende velferdsstat.

Omstilling til grønt kunnskapssamfunn

SV vil satse offensivt på kollektivtrafikken, det er en nødvendig forutsetning for et moderne og velfungerende samfunn.

SVs kutt i oljeinvesteringer og oljesubsidier gir rom for investeringer i kunnskap og kompetanse som vi kan leve av i fremtiden.

SVs forslag legger til rette for opprydding i gammel forurensning og omlegging til fornybare energikilder for å hindre ny forurensning, slik at vi får et grønnere miljø.