KrFU mener at Norge bør ta initiativ til at også andre i-land tar i bruk økologiske andeler for å dempe miljøskadene som følge av forbruksveksten. Vi har en oppgave i å bidra til at vekst, på bekostning av mennesker og miljø, ikke fremstår som et ideal for andre land. Målet må være at alle land stabiliserer veksten på et nivå som gir gode levevilkår for alle, og ikke truer de økologiske rammene.

På samme måte må sosial og økonomisk ulikhet mellom land og befolkningsgrupper tas på alvor som årsak til miljøproblemene. I mange av de fattigste landene utarmes skog og jordsmonn, slik at fremtidige avlinger forsvinner. Også den store gjeldsbyrden setter mange land ute av stand til å håndtere egne ressursproblemer. Mange av disse landene som altså står i fare for å få svikt i matvareproduksjonen, har i tillegg rask befolkningsvekst, sterk urbanisering, lavproduktivt landbruk og manglende kjøpekraft til å importere mat. FN har definert kunnskap som sentralt for å møte både lokale og globale miljøproblemer. Fattigdommen hindrer oppveksten av denne kunnskapen.

Båndene er altså tette mellom internasjonal solidaritet og miljøarbeid, både i etisk og praktisk forstand. Dette er i ferd med å bli gammel innsikt. Dessverre tar arbeiderpartiregjeringen kløften mellom verdens rike og fattige for gitt. Norge trenger en regjering som tar på alvor at det finnes løsninger på ressursutfordringen.

DAVID HANSEN,LEDER KRFU