Av Liv Røssland,formann Bergen Frp

Den tidligere landbruksministeren fra Ap skulle nå få tilbake de velgerne som hadde sviktet partiet. Han har fremstått som svært opptatt av de svake i samfunnet og har uttalt at vi ikke kan ha det slik her i landet at folk som lever på trygd må oppsøke sosialkontoret for å få hjelp til sine utgifter! Som riktig å stadfeste denne nye profilen til Arbeiderpartiet, skrev sågar partiets stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen i en artikkel at «Tida for underregulering av pensjonene i forhold til lønnsutviklinga i samfunnet må være forbi». Likevel var det nettopp det som skjedde under behandlingen av årets trygdeoppgjør — med Arbeiderpartiets hjelp!

I Stortinget 20. juni 2002 sikret nemlig Arbeiderpartiet flertall for regjeringens forslag om å øke grunnbeløpet i folketrygden med den samme prosentsats (5,2) som tidligere førte til brudd i forhandlingene mellom staten og pensjonistenes organisasjoner. Dette er et faktum som ikke lar seg bortforklare uansett hvor mange ganger Arbeiderpartiets stortingspolitikere forsøker. Frp fremmet forslag om å øke grunnbeløpet med 6,8 prosent, slik organisasjonene krevde. Dersom Aps representanter hadde støttet dette forslaget, ville alle pensjonister fått en utvikling i sine inntekter på linje med lønns- og prisutviklingen i samfunnet. Dette hadde de fortjent!

Arbeiderpartiets stemmegivning i denne saken har fått sterke følelser i sving hos mange, og i løpet av den siste tiden har partiets toppolitikere brukt avisspaltene flittig i sine forsøk på å bortforklare det hele. Bjarne Håkon Hanssen hevder at Ap ikke kunne gå imot regjeringens forslag fordi man måtte endre retningslinjene for reguleringen først. Hvis partiet mente dette oppriktig, kunne de sikret flertall for forslaget fra Frp, SV og Sp som gikk på nettopp en slik regulering. Nei, Ap ville vente til neste år. Om det gikk ut over pensjonistene, fikk heller være. I tillegg sparte man mange milliarder kroner!

Samtidig fortsetter Ap sitt dobbeltspill i håp om at velgerne ikke har fått med seg de ulike partiers stemmegivning. Asmund Kristoffersen skriver i avisspaltene at pensjonistoppgjørene må bli rettferdige. Samtidig kan han ikke begripe at det er så vanskelig å gi alders- og uførepensjonister et riktig oppgjør! Hørt slikt? Arbeiderpartiet skyver skylden for det dårlige trygdeoppgjøret over på regjeringen og hevder at den har gjort en dårlig jobb for pensjonistene, men dette hindret likevel ikke Ap i å støtte regjeringens forslag! Forstå det den som kan! Det nytter nemlig ikke bare å skylde på regjeringen, Ap må ta sin del av ansvaret også! Her har Arbeiderpartiet et alvorlig forklaringsproblem.

Fremskrittspartiet er enig med Arbeiderpartiet i at regjeringen har gjort en dårlig jobb og kan vanskelig forstå at den ikke har mer omtanke for de mange med små pensjoner som sliter hardt for å klare seg i dagens dyre Norge. Statsministeren fra KrF, som selv sier han setter menneskeverdet svært høyt, må ha glemt dette når han glemmer at uføre- og minstepensjonister også er avhengige av at grunnbeløpet utvikler seg i tråd med lønningene ellers.

Fremskrittspartiet mener at resultatet av årets trygdeoppgjør er nok et slag i ansiktet på landets pensjonister og uføretrygdede, og synes det er beklagelig at pensjonistene også denne gangen ble en salderingspost av flertallet i Stortinget!