ADM. DIR. ATLE MARØEN, BIR, OG FAGDIREKTØR IVAR D. KALLAND, BERGEN KOMMUNE

Rådalen har gjennom 35 år vært etablert som behandlingssted og deponi for bergensregionen. I tidligere tider drev man storstilt åpent deponi i området med de lukt— og miljøplager dette naturlig medfører. Også i dag har området flere miljø- og gjenvinningsbedrifter som baserer sin virksomhet på å ivareta behandlingen av avfallet fra bergensregionen. Virksomhetene baserer seg i dag på moderne teknologi og miljøriktig behandling. Noe lukt må imidlertid påregnes, samtidig som bedriftene hele tiden har fokus på å redusere denne.

BIR har i planleggingen av anlegget lagt betydelig vekt på luktreduksjon. All primærluft som brukes til forbrenningen hentes fra avfallsbunkeren. Derved suges også bosslukten ut av bunkeren. I perioder med stans av anlegget, vil det kortvarig være noe mer lukt. Det er etablert rutiner for stengning av portene slik at minst mulig lukt slippes ut til omgivelsene.

Bergens Tidende nevner i samme oppslag de forhøyede verdier vi hadde på dioksinutslipp ved måling i januar. Forrige dioksinmåling var i desember. Ved målingen i januar viste det seg at utslippene lå over konsesjonsgrensen på 0,1 ng/Nm3. Utslippene ble målt til 0,5 ng/Nm3. Dette er tidligere varslet i pressemelding. Det var driftsstans ved anlegget inntil nye tilsetningsstoffer kunne tas i bruk. Anlegget har siden fungert med 1/10 av godkjente utslipp.

BIR ønsker å presisere at utslipp til luft følges nøye opp i form av jevnlige målinger som bl.a. publiseres på våre internettsider. Lukt fra Rådalen skyldes andre faktorer ved behandling av avfall og slam og vurderes separat.

Slamanlegget til Vann- og avløpsetaten har gjennomført mange tiltak for å redusere luktplagene de siste årene. Blant annet er komposteringsprosessen nå innebygget. BIR samarbeider med Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, eksempelvis ved at luft og slam fra det nærliggende slamanlegget også kan tas inn i forbrenningsprosessen. Dette er ett av flere forbedringstiltak som vurderes ved anlegget for å redusere luktpåvirkningen på omgivelsene. Som fra de øvrige virksomhetene i området, vil det forekomme at det lukter fra denne virksomheten også, selv om alle konsesjonskrav er oppfylt.

Alle henvendelser vedrørende lukt er blitt tatt svært alvorlig i Bergen kommune og BIR. Vi følger opp henvendelsene med fysisk oppmøte, og prøver derved å identifisere hvorvidt lukten skyldes våre anlegg.