Legeforeningen og Nmf mener at utenlandsstudentene bidrar til at det blir vanskeligere å få turnusplass, og at kvaliteten på turnustjenesten blir dårligere. Legenes krav om å utdanne færre innen sin egen profesjon fremstår som noe eiendommelig når vi vet at Norge har behov for flere leger. Nesten 16 prosent av alle leger i Norge er utenlandske statsborgere. Samtidig finnes det en mengde ubesatte stillinger, spesielt i distriktene.

Norgesnettrådet, et rådgivende organ for Kirke-, utdannings— og forskningsdepartementet vurderte nylig Norges behov for utdanningskapasitet innenfor medisin. Rådet konkluderte blant annet med at «Ordningen med kjøp av studieplasser i utlandet og støtte til utenlandsstudier gjennom Statens lånekasse for utdanning bør videreføres minst på nåværende nivå». Bakgrunnen for denne konklusjonen var prognoser som viser atskillig høyere etterspørsel enn tilbud av medisinsk utdannet personale i overskuelig fremtid.

At leger utdanner seg utenfor Norges grenser er ikke noe nytt fenomen. I begynnelsen av 1970-årene hadde omtrent annenhver norske lege utenlandsk embetseksamen. I dag har rundt 30 prosent av alle yrkesaktive leger studert i utlandet.

Turnustjenesten har problemer, og kunne muligens trenge en omorganisering. Vi trenger høy kvalitet på turnus og legene våre. Likevel er det åpenbart at løsningen på dette problemet ikke ligger i å utdanne færre leger slik som Legeforeningen ønsker. Lavere opptak til medisinstudier i utlandet vil kanskje føre til bedre og mer prestisjefylte turnusplasser for de kandidatene som blir igjen: Men det vil skape et helt annet problem, nemlig legemangel.

Nmf frykter at i siste instans så er det pasientene som vil lide om ikke legene er flinke i jobben. ANSA mener Norge har behov for dyktige leger som har mottatt en utdannelse av høy kvalitet. Det kan i den sammenheng være verdt å merke seg artiklene i siste nummer av Legeforeningens egen publikasjon Tidsskriftet, hvor resultatene av en omfattende undersøkelse blant utenlandsmedisinerne er publisert. I rapporten kommer det blant annet frem at «norske medisinstudenter i utlandet nedlegger betydelig mer innsats i studiene enn sine medstudenter i Norge». Faktisk studerer en norsk medisinstudent i utlandet i gjennomsnitt 11 timer mer i løpet av en vanlig uke enn en medisinstudent i Norge.

Andre forskningsrapporter fra Norsk Institutt for studier av Forskning og Utdanning (NIFU) har vist at nordmenn som studerer i utlandet, synes å være en selektert gruppe med hensyn til motivasjonsfaktorer. De har valgt å reise ut for å studere i andre land nettopp fordi de er motiverte og målbevisste. Undersøkelsen til Legeforeningen underbygger dette når den peker på at blant utenlandsmedisinerne er det en høyere andel som tar sikte på lederstillinger i sykehussektoren enn blant sine medstudenter i Norge.

ANSA har stilt seg undrende til hvilke motiver Legeforeningen og Nmf opererer med når de nå ønsker å fjerne muligheten for utenlandsstudier, og dermed redusere legedekningen i Norge.

Vi drister oss til å stille følgende spørsmål: Dersom Norge skulle komme i den utenkelig situasjon at det innenfor legeyrket, akkurat som innenfor alle andre yrker, skulle komme til å gå en og annen arbeidsløs lege – vil ikke det føre til en kvalitetsheving av profesjonen?

Eirik Bogsnes,president i ANSA - Samskipnaden for norske studenter i utlandet