Søndag den 16 desember hadde BT et intervju med professor Hannesson ved NHH. Her uttaler Hannesson seg om klima og miljø m.m. Det betenkelig ved intervjuet er at Hannesson ved til stadighet å presenteres som professor får en ekspertstatus i klimamessige og andre miljømessige spørsmål, spørsmål som han vitterlig er legmann i. Dermed kan leseren få det feilaktige inntrykk at det hersker faglig uenighet i klimaspørsmålet. Det gjør det ikke:

Det er overveldende enighet blant klimaforskere om at det finner sted en global oppvarming og at en stor del av denne er menneskeskapt. På samme vis er uttalelsene om at utviklingen i dag er bærekraftig tvilsomme. Det er lett å dokumentere at vår fremferd har negative konsekvenser for miljøet. For eksempel er 40 % av Europas fuglearter i tilbake gang noen av disse i sterk tilbakegang. Enkelte arter er riktignok i fremgang, men dessverre er trenden klart negativt. Den viktigste årsaken til dette er ødeleggelse av habitater for eksempel omlegging til andre driftsformer i jordbruket og vekst i byområder og infrastruktur. Professoren viser i intervjuet at han ikke er orientert innen verken dette eller andre miljøspørsmål

Det er to ting som er uheldig med presentasjonen av Hannesson i det aktuelle intervjuet: En kan misforstå Hannessons påstander om klima og miljø som faktakunnskap fordi han fremstår i sin profesjonelle professor rolle. Dermed bidrar intervjuet til å forkludre en viktig debatt. Og Hannesson (mis)bruker sin professortittel til å gi en slags vitenskapelig/objektiv vekt til sine høyreliberale politiske standpunkter.