Det var urovekkende og trist å lese i Bergens Tidende 21. desember at planene for den resterende Nonneseter-tomten ennå ikke er fastsatt, eller riktigere sagt utsatt på grunn av komplisert byråkrati og uryddige uoverensstemmelser mellom utbygger og Bergen kommune. Resultatet vil tydeligvis bli nok en stor, halvferdig tomt i sentrum over lengre tid. Ja, eksempler på dette omringer nå vår vakre bykjerne! Ved innseilingen til Bergen støter man på Jekteviken. Her har man fylt ut et stort nytt kaianlegg uten at papirene var i orden. Det vil sannsynligvis ennå ta noen år før den planlagte Hurtigruteterminalen står ferdig. I mellomtiden vil en så stor del av Bergen sentrum fortsette å stå halvferdig, og sjenere utsikten fra Norges nest største tv-kanal blant annet med en stor provisorisk parkeringsplass. Litt lenger inn mot bykjernen finner man Nøstet. Her ble det i 1990-årene bestemt blant annet å tømme og rive kvartalet nedover Jonsvollsgaten, men etter 4-5 år står denne tomten fremdeles tom og falleferdig, og ingen kan si med sikkerhet når den faktisk blir omregulert og fullført. Videre finner man Nygårdstangen, inngangsporten fra sør. Dette har nærmest vært en lekeplass for gravemaskiner i ca. tre år eller mer. Det skulle bygges Badeland, men nå ser det prosjektet ut til å havarere blant annet på grunn av kommunal sommel og isteden står kommunen overfor et gigantsøksmål fra utbygger.

Og så kommer man til Nonneseter, hvor det nå på grunn av dårlig planlegging råder full trafikkaos i rushtiden (forrige fredag sto for eksempel bussene stille fra Christies gate til Busstasjonen) og flere tomter har i lengre tid stått klare til utbygging. Det er meget beklagelig at Selmer-Skanska og Nygårdstangen AS ikke fikk startet anleggsarbeidet etter planen i sommer, og at man nå kanskje må utsette det i flere måneder, ja, til og med år. Stadig slike uklarheter rundt sentrale utbyggingsprosjekter kan i verste fall skremme utbyggere bort fra det sentrale Bergen. Når det her dreier seg om bedrifter som nærmest på eget initiativ kan bidra til verdiskapning i sentrum — uten å svekke kommuneøkonomien - fortjener de langt bedre behandling. Husk at de siste 20-30 årene er antall arbeidsplasser i sentrum blitt mer enn halvert. Denne utviklingen må snus!

Ingenting er bedre for bybanen enn en mest mulig fortetting langs traseen. Ja, tenk om både Nonneseter og Nygårdstangen mer eller mindre sto ferdig utbygd under den videre kvalitetssikring og faglig behandling av bybanen. Det ville uten tvil ha styrket prosjektet og kanskje overbevist de som fremdeles stiller seg tvilende. Nå er det høyst usikkert om man vil kunne dra nytte av det i første omgang, dessverre.

Alle vet at store utbyggingsprosjekter koster atskillige pengesummer og krever grundig planlegging og kommunal behandling. Men det må likevel være et krav at man ikke starter omregulering og eventuell utfylling før alle papirer er i orden, for slik å minimalisere anleggsperioden. Jeg håper inderlig at særlig Bergen kommune vil evaluere sine rutiner og unngå denne ukulturen i fremtidige saker. I tillegg må kommunen vurdere en særordning for utbyggingsprosjekter i sentrum, slik at disse ikke må gjennom samme evige prosesser som et utbyggingsprosjekt for eksempel i Fyllingsdalen eller Øvsttun. Sentrum tjener tross alt hele Bergens befolkning og har dessuten stor betydning overfor den viktige turismen. Vi ønsker at Bergen skal fremstå som Norges vakreste by. Dette målet kan vanskelig oppnås når man år etter år tydelig kan se samme dominerende byggetomter halvferdige eller forlatte fra Fløyen ...

Per Kristian Sebakk