Mange er frustrerte over at man i et land som Norge plutselig ikke klarer å produsere nok strøm til en overkommelig pris. Det er på det rene at underskuddet på strøm skyldes at strømprodusentene tappet for mye av vannmagasinene sist sommer. Dette for å kunne eksportere mer strøm. Dette er selvfølgelig noe som er helt i tråd med en kapitalistisk tankegang, der produksjonen godt styres etter høyest mulig profitt og aksjeutbytte til aksjonærene.

Bruken av energiressursene er et soleklart eksempel på et område som bør være underlagt offentlig styring. Selv om det finnes en energilov har energimarkedet i for stor grad fått lov til å styre seg selv. Senterpartiet fremmet 23. oktober 2002 et dokument 8-forslag der regjeringen blir bedt om å gjennomgå energiloven med sikte på å innføre krav til magasinfylling i vannkraftverk på ulike årstider. Dette vil regulere mulighetene for eksport av energi ut av landet.

Senterpartiet hadde allerede i sitt prinsipprogram i 1995 nedfelt at forvaltningen av landets vannkraftressurser fortsatt skal være et offentlig ansvar, også når det gjelder energiproduksjon og overføringsnett. I tillegg sier prinsipprogrammet at forvaltningen av energiressursene må være helhetlig, langsiktig og underlagt folkevalgt styring. Senterpartiet vil fortsatt jobbe for at viktige områder som blant annet utdanning, samferdsel og energi skal være underlagt folkevalgt styring, for at man skal sikre en mest mulig lik infrastruktur for hele landet.

TOM JOHANNESSEN,

BERGEN SENTERPARTI