Fra 1.7.2001 vil utleiere av fast eiendom til registrerte avgiftspliktige leietakere få anledning til på frivillig basis å bli momsregistrert. Dette innebærer at utleieren vil få refundert merverdiavgiften på kostnader som for eksempel oppføring, vedlikehold, drift etc. Følgen av slik frivillig registrering vil være at utleieren må beregne 24 prosent mva. på leiebeløpet som oppkreves registrert avgiftspliktig leietaker. Leietakeren som i dette tilfellet er avgiftsregistrert næringsdrivende vil så få refundert av staten dette avgiftsbeløpet som er betalt på leien.

Fram til 1.7.2001 har utleie av fast eiendom vært aktivitet som i hovedsak har vært holdt helt utenfor avgiftssystemet. Utleieren har således ikke fått refundert avgiften på kostnader som vedlikehold, modernisering m.m. Denne avgiftskostnaden har på denne måten indirekte blitt belastet leietakeren gjennom leiebeløpet. Muligheten for frivillig registrering fra 1.7.2001 vil således redusere kostnadsnivået for utleiere som omfattes av ordningen.

Offentlig virksomhet i stat, kommune samt banker og helseinstitusjoner har aldri vært avgiftspliktige og vil heller ikke bli det fra 1.7.2001. Når slik virksomhet oppfører bygg til eget bruk eller pådrar seg utgifter som vedlikehold etc. på slikt bygg, vil avgiften på kostnadene utgjøre en endelig kostnad. Dette har sammenheng med at slike virksomheter ikke vil få refundert avgiftskostnadene i motsetning til andre registrerte merverdiavgiftspliktige næringsdrivende.

Ordningen fra 1.7.2001 med frivillig registrering av utleiere av fast eiendom, vil ikke omfatte utleie til offentlig virksomhet i stat, kommune samt banker og helseinstitusjoner eller til andre virksomheter som ikke omfattes av avgiftsområdet etter dette tidspunktet. Utleieren vil derfor ikke få refundert avgiften på kostnadene med oppføring, vedlikehold etc. knyttet til areal som leies ut til slike leietakere, og må således belastes leietaker gjennom leiebeløpet.

Offentlig virksomhet i stat, kommune samt banker og helseinstitusjoner vil derfor bli belastet avgiften enten virksomheten selv eier bygget eller leier dette. Slik har situasjonen vært siden merverdiavgiften ble innført 1.1.1970 og vil fortsatt være slik fra 1.7.2001. Det er derfor ikke noe ved momsreformen i seg selv som tilsier at utleie til slike leietakere skal fordyres. Momsreformen vil heller ikke føre til endringer for slike virksomheter i rammebetingelsene mellom å leie fast eiendom eller å eie selv.

Av Dag S. Svanevik, avdelingssjef Sogn og Fjordane fylkesskattekontor