DEBATTAv Leiv K. Sydnes,leder for Skolelaboratoriet i realfag,Universitetet i BergenBT hadde 18.6. et intervju med utdanningsdirektøren i Hordaland, Kjellbjørg Lunde. Her uttaler hun seg bl.a. om prisen på universitetenes kompetansehevende kurs for lærere, og konklusjonen hennes er klar: prisen er altfor høy og stadig flere kommuner finner det vanskelig å bruke fagmiljøene ved høgskoler og universitet i sin kompetanseutvikling.Intervjuet har en nokså rund og generell form (det snakkes om høyskoler og universitet uten nærmere presisering), men inntrykket som fester seg, er at hele U&H-sektoren er i ferd med å prise seg ut av markedet. Dette vil jeg på det mest bestemte ta avstand fra på vegne av Universitetet i Bergen, for faktum er at gjennom Skolelaboratoriet i realfag tilbyr realfagsmiljøet ved UiB et stort antall lærerkurs til en svært lav pris.De senere år har kursene vært av tre typer. Hvert år blir det tilbudt ca. 20 såkalte kortkurs som stort sett varer 4-6 timer. Nesten alle slike kurs er gratis for deltagerne, også kurs som omfatter laboratoriearbeid, tokt og utdeling av stensiler. Videre arrangerer Skolelaboratoriet sommerkurs med støtte fra Statens lærerkurs, som oftest 3-4 hver sommer. Et typisk eksempel er Finsekurset i geologi, som varer en arbeidsuke og er tilgjengelig for lærere av alle kategorier. Kursavgiften er kr 1.200,— per deltager, men opphold med fullpensjon blir dekket og deltagerne får dekket en vesentlig del av reiseutgiftene.Den siste typen kurs er modulbaserte kurs som blir tilbudt sammen med Høgskolen i Bergen og som er basert på bevilgninger fra Statens lærerkurs. Kursene kan brukes både til etter- og videreutdanning. Et eksempel er et kurs på 3 vekttall om «Kjemiske stoffer og reaksjoner». For en kursavgift på kr 750,- får lærerne i løpet av tre helgesamlinger ca. 30 timer med forelesninger, diskusjoner og oppgaveløsninger og ca. 10 timer med arbeid på laboratoriet. Mellom samlingene løser de så oppgaver og har kontakt med læreren per e-post. Også på disse kursene får lærerne delvis støtte til reise og opphold.I tillegg har Skolelaboratoriet drevet oppsøkende virksomhet, mest i Bergens-området, men også på Stord. Besøkene har vært knyttet til undervisningen i naturfag, med hovedvekt på det praktiske arbeidet. Slike besøk har vært gratis for skolene. Det er derfor rett å si at Lunde sin kritikk av prisen på kompetansehevende kurs for lærere ikke rammer Universitetet i Bergen.Mot slutten av intervjuet hevder Lunde også at «universitet og høgskoler er lite villige til å se på oppdrag i skolen som utvikling av egen kompetanse». Lunde kan sikkert bekrefte at dette ikke gjelder Skolelaboratoriet ved UiB, som har respondert svært positivt på utdanningskontorets idé om at faglige nettverk i skolen må få bruke faglærere ved universitetet som ressurspersoner.Til slutt en kommentar til Utdanningsdirektørens ønske om å at KUF må ta tak i de problemene som er i ferd med å prege U&H-sektorens kompetansehevende tilbud til lærerne. Å fokusere utelukkende på pris vil være feil, noe avsnittene over dokumenterer. I stedet må Lunde ta opp med KUF det faktum at det hvert år må avlyses kurs som blir tilbudt etter initiativ fra lærere, men som må avlyses fordi det melder seg altfor få søkere. Skolelaboratoriet har mange ganger opplevd at lærere ønsker å ta kurs, men de blir stoppet av overordnede på egen skole, bl.a. fordi det mangler midler til noen vikartimer.