.De vel 150 prestene i Bjørgvin var sykemeldt i til sammen 600 uker i fjor. Det er nesten en fordobling på ett år. Totalt gikk over elleve årsverk bort i sykemeldinger blant prestene, viser ferske statistikker fra Bjørgvin bispedømmekontor.Samtidig har Arbeidstilsynet varslet at man vil rette en egen kampanje mot kirkene i Bjørgvin i år. Kampanjen starter i vår og vil særlig rette seg mot arbeidsmiljøet for de ansatte i menighetene. Kirkekontroller Arbeidstilsynet, som til nå ikke har prioritert kirken som tilsynsområde, har varslet at man vil gå grundig til verks både med veiledning og kontroller i kirker, menigheter og kirkelige fellesskap. Målet er at kirker og menigheter skal bli bedre rustet til selv å løse sine arbeidsmiljøutfordringer.Verken biskop Ole D. Hagesæther eller administrasjonssjef Helge Taranrød ved Bjørgvin bispedømmekontor ser noen sammenheng med mellom det økende sykefraværet blant prester og Arbeidstilsynets kampanje. Bekymringsfullt De avviser også at kampanjen kommer på bakgrunn av kirkestriden i Søreide menighet i Bergen i fjor, der Arbeidstilsynet var inne i bildet i forbindelse med den seks måneder lange stengningen av kirken. — Noe av den veldige økningen, kan skyldes underrapportering av sykefravær i 1998 og 1999. Men det høye sykefraværet er bekymringsfullt. Vi har imidlertid ikke fått kartlagt årsakene. Men det er klart at ulike former for slitasje blant mange prester er en faktor som spiller inn. Derfor kommer vi til å sette søkelyset på helse, miljø og sikkerhet i tiden fremover, sier Taranrød.Han hilser også Arbeidstilsynets kampanje velkommen.- Vi er åpne for all hjelp og støtte i arbeidet for å bedre arbeidsmiljøet for prester og andre ansatte i menighetene, legger han til.