Av plansjef Torbjørn Nævdal,

Miljø, byutvikling og tekniske tjenester

Jeg vil derfor presisere følgende:

Planavdelingen har i dag registrert 196 plansaker. Av disse er 66 planer tildelt saksbehandler eller er i politisk prosess, og 24 saker er mottatt for førstehåndskontroll eller venter på tildeling av saksbehandler (totalt 90 saker). På disse 24 er det i dag en ventetid på 6-7 mnd. før saksbehandler tildeles. Pr. i dag innehar de 90 plansakene et stipulert volum på over 3000 boligenheter.

De resterende 106 saker har forslagsstiller selv varslet oppstart for, og er foreløpig ikke innsendt til behandling på planavdelingen. Disse sakene står forslagsstillers ansvarlig for mht. faglig utarbeidelse av planmateriale og styrer således selv tidsbruken.

Økningen i antall innsendte plansaker på over 60 prosent i perioden 2001-2002 har forsterket problemstillingene mht. saksbehandlingstid.

Oslo har hatt vesentlig lenger ventetid for tildeling av saksbehandler enn Bergen, men har nylig gjennomført en omorganisering av hele etaten. Effektene av tiltakene er det for tidlig å si noe om. Stavanger har samme problemstilling med hensyn til private planer og saksbehandlingstid som Bergen. Det er således ikke riktig som hevdes av Bergen Næringsråd at Bergen står i en særstilling med hensyn til lang saksbehandlingstid.

Før 2001 eksisterte et ventearkiv som nå er avviklet. 35 av de 90 sakene er såkalte gamle saker som tidligere har ligget i dette arkivet. Disse sakene vil være avviklet i løpet av 2003/04.

Dagens ventetid for å få behandlet saker er uakseptabelt lang. Arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden i plan— og byggesaker har over lengre tid hatt høy prioritet i avdelingen. Saksbehandlingen er styrt av prosessuelle regler nedfelt i plan og bygningsloven hvor offentlighet og høring, samt politisk behandling utgjør en vesentlig tidsfaktor i behandlingen.

Tidsforbruket for en plansak ligger hovedsakelig i den fasen som forslagsstiller selv styrer, dvs. før planforslaget leveres til politisk førstegangs behandling og offentlig ettersyn. Beklageligvis registreres i dag at kvaliteten på mange innleverte planforslag med nødvendig grunnlagsmateriale er mangelfullt. Dette bidrar til at saken tar vesentlig lengre tid enn de saker som innehar god kvalitet. Avdelingen har det siste halvannet året gjennomført en rekke tiltak for å bidra til å heve kvaliteten og redusere saksbehandlingstiden. Bl.a. er det etablert et planmottak som skal veilede forslagsstiller best mulig mht. planprosessen og det planmaterialet som skal leveres for politisk behandling.

Det er også utarbeidet et detaljert veiledningsmateriale som et hjelpemiddel til forslagsstiller, i tillegg til at det settes ekstra innsats inn i en tidlig planfase for ytterligere dialog med forslagsstiller.

Som en følge av Byrådets sammenslåing av byrådsavdelingene Miljø og byutvikling og Tekniske tjenester pågår bl.a. en organisasjonsvurdering av avdelingene Plan, Byggesak, Grønn og Vegetaten med tanke på effektivisering av tjenesteproduksjonen.

God service i form av rask, riktig og forutsigbar saksbehandling er en overordnet målsetting for avdelingen.