En lang rekke mer eller mindre sentrale Ap-politikere avkrever Friele svar på en lang rekke konkrete spørsmål vedrørende kommunens dag-til-dag-drift, uten at Ap sin egen byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er i stand til å besvare de samme spørsmålene om kommunens økonomiske situasjon. Hennes eget utsagn til BA er at de «har brukt alle tenkelige kreative grep» — og følgelig ikke har noe mer å tilføye når Bergen kommune for tiden driver uten et godkjent budsjett.

Til sist kommer Ap-medlem og valgforsker Frank Aarebrot og kritiserer Friele for at han i det hele tatt uttaler seg om politikk, siden ordførervervet han søker er uten politisk innflytelse i Bergens parlamentariske styringssystem. Kanskje Ap skulle bestemme seg for om de synes Frieles synspunkter er av interesse?

Borghild Lieng og Jan Erik Hagen, med ulik tilknytning til Ap, er blant dem som krever svar på Høyre syn på den omstillingen som Bergen kommune må gjennom. Som leder for Høyres arbeid i inneværende periode i bystyret skal jeg med glede bidra til opplysning om dette.

For det første, for å gjenvinne styringen med økonomien vil det ikke være mulig å gjennomføre bydelsorganiseringen som vi har den i dag. Høyre vil gjennomføre et system med selvstyrte skoler, sykehjem og andre tjenesteproduserende enheter. Med tydelig definert lederansvar, og klare rapporteringsrutiner og plikter til byrådet og finansavdelingen for å sikre kostnadskontroll. Vi får dermed bedre kontroll, og samtidig gjennomført langt flatere strukturer i kommunen.

For det annet vi vil ta i bruk konkurranse som virkemiddel i mest mulig deler av kommunens virksomhet - også innenfor et kjerneområde som pleie og omsorg. Slik vil vi frigjøre ressurser til å prioritere kjerneoppgavene.

For det tredje vi vil overlate til andre å gjøre det de kan gjøre bedre. Kommunale verksteder, bydrift, byggvedlikehold og en rekke andre, tekniske støttefunksjoner skal fristilles og helst på sikt avhendes til ansatte og/eller andre med et vanlig kundeforhold til kommunen, som en av flere kunder.

For det fjerde - vil vi arbeide for et mer rettferdig inntektssystem for kommunene, som bygger mer på reelle behov enn landsdel, spredtboddhet m.v. Realiteten her er imidlertid at Ap på Stortinget har vært en av de ivrigste tilhengerne av det systemet vi i dag har.

Et kortfattet leserinnlegg tillater ikke for mange detaljer, men dette er hovedlinjene.

For å realisere disse målene er imidlertid byrådsposisjon og jobben som byrådsleder vel så viktig. Her anbefaler jeg mer enn gjerne Høyres kandidat, Monica Mæland. Høyre har imidlertid stor tro på at Herman Friele som ordfører kan virke som en døråpner og ambassadør som bidrar til økt aktivitet og verdiskaping i Bergen. Hva Ap mener om ordførervervet er ikke godt å si - siden det vel knapt er noen som vet hvem som er Ap sin kandidat til vervet.

Av Martin Smith-Sivertsen

kommunalråd, Høyres gruppeleder i bystyret