Det går ut over mange med yrkesfag som ikke får mulighet til å ta fagene som kreves for å få lov til å studere videre på høyskoler og universiteter.

Det har i år vært en særlig økning av søkere som har fagutdanning og nå kommer tilbake for å ta allmennfaglig påbygging, slik at de får studiekompetanse. Denne gruppen har ikke formell rett til å få plass dersom de allerede har tatt fagbrev, og nedprioriteres dermed i forhold til dem med lovfestet rett til skoleplass.

Mange av disse søkerne vil ikke få dette tilbudet i Hordaland i år. Fylkespolitikerne var informert om denne situasjonen før de tok beslutningen om å opprette bare 179 nye plasser.

Mange skoler ønsket før sommeren å opprette plasser for allmennfaglig påbygging, men fikk negativt svar. En av årsakene var at for mange av søkerne til disse plassene ikke hadde formell rett til en skoleplass og derfor ikke kunne prioriteres.

Flere tapere

Det er ikke bare i Hordaland at yrkesfagelevene nå presses ut. Fra 1997 til 2003 har det på landsbasis vært nesten en dobling av tilfeller der søkere til allmennfaglig påbygging står uten plass etter førsteinntaket. I år er det tre tusen søkere til allmennfaglig påbygging som nå står uten skoleplass, viser tall fra Læringssenteret.

En annen gruppe som har fått det vanskeligere som følge av at det har blitt trangere om plassen i den videregående skolen, er ungdom i begynnelsen av 20-årene. 3568 personer i alderen 21-25 år fikk ikke tildelt skoleplass ved førsteinntaket i år. Disse har heller ikke rett til studieplass. Denne gruppen har hatt en klar forverring av sin situasjon de siste par årene.

— Vi ser naturligvis at dette er et problem, men økonomien setter dessverre begrensninger og vi må prioritere dem som har lovpålagt rett, sier konstituert fylkesopplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld.

Av de 1687 som står på venteliste i Hordaland, har 810 ikke rett til å få studieplass.

Møter kritikk

Fylkesordfører Gisle Handeland har nylig opprettet 40 nye videregående elevplasser ved å benytte seg av sin sommerfullmakt. Det hjelper neppe de mange yrkesfagelevene.

— Politikerne spekulerer i å opprette for få plasser. De ønsker å sikre seg større handlefrihet av økonomiske grunner. Problemet er at det skaper ustabile forhold for både elevene og skolene, sier Audhild Tveiterås, seksjonsleder for videregående skole i Utdanningsforbundet i Hordaland.

— Det er spesielt ille for mange av dem med yrkesfag. Dette er ressurssterke mennesker som tvinges til å vente eller finne andre måter å skaffe seg studiekompetanse på. Mange mister nok motivasjonen til å fortsette utdannelsen, tror Kjetil Andersland, leder for Elevorganisasjonen i Hordaland.

Nye regler kommer

Det er imidlertid håp om bedring for yrkesfagelevene som ønsker å satse på høyere utdanning. Kvalitetsutvalget foreslår at fullført videregående opplæring skal gjøre elevene generelt studieforberedt uavhengig av utdanningsprogram. Kravet om generell studiekompetanse vil dermed bortfalle og elever med yrkesfag vil ikke lenger måtte ta allmennfaglig påbygging for å få studiekompetanse. Forslaget er nå ute til høring, og høringsfristen er satt til 15. oktober.

— Vi håper at denne regelen kan bli gjort gjeldende allerede fra neste år, sier konstituert fylkesopplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld.