Spesielt etter at jeg fremmet forslag på vegne av Ap, SV og Sp hvor vi ba regjeringen opprette en statlig godkjenningsordning for barnevernsinstitusjonene. Vi insisterte også på at fylkesmannen skal kunne overprøve barnevernet og ha instruksjonsrett overfor barnevernet. På den måten kan embete gå inn og rettlede kommunene og si at her må tiltak settes inn til barnets beste. Nå viser en rapport fra Riksrevisjonen lovbrudd og sviktende rutiner hos barneverntjenesten. Kommuner over det ganske land svikter når det kommer til tilsyn og oppfølging av barn som bor i fosterhjem. Over 6000 norske barn gjør det i dag, men dessverre manglet tretten prosent av fosterhjemmene tilsynsfører ved utgangen av år 2001.

I Riksrevisjonens rapporten er mangelfull veiledning fra departementets side når det gjelder gjennomføringen av institusjonstilsynet påpekt. Barne— og familieminister Laila Dåvøy sa til NRK at når departementet hører om avsløringer om omsorgssvikt hos barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon tar de kontakt med fylkesmann og barnevernet i angjeldende kommune. Dette er etter Aps syn for sent. Statsråden er ansvarlig for at tilsynsordningen i kommunene fungerer så bra at omsorgssvikt blir fanget opp på et tidlig stadium. Ap understreket sterkt da saken om barnevernet ble behandlet at mange barn kan ha traumatiske opplevelser før de plasseres i fosterhjem, og dette skjerper kravene til oppfølging og veiledning. Vi foreslo at veiledningskompetansen i kommunene måtte styrkes, og koordineres med det statlige ansvaret. Vi så derfor frem til departementets arbeid med å utarbeide forskrifter om kvalitetskrav til institusjoner og fosterhjem, og med en særskilt godkjenningsordning for private institusjoner.

For å heve kvaliteten innen barnevernet mener Arbeiderpartiet at sektoren trenger mer ressurser til tiltak og personell for å få mulighet til å sette inn viktig og riktig hjelp til denne gruppen barn og ungdom. Det er å håpe at regjeringspartiene også innser dette. For det er ikke tvil om at et velfungerende barnevern koster. Derfor må kommunene nå settes økonomisk i stand til å ta vare på disse som er de svakeste av de svake. Og det bør skje fort.

Av Eirin Faldet, stortingsrepresentant Ap