LARS MÆLAND lars.maeland@bt.noSelbjørnsfjorden— Det er godt å bli kvitt henne, og vita at varene er levert i tide og med ein kvalitet som kunden er nøgd med, seier adm.dir. Lars Solberg ved Aker Stord.Han står på dekket av skyssbåten som voggar på Selbjørnsfjorden, med orkesterplass til plattformkjempa som sig ut fjorden retning storhavet nordvest av Slåtterøy fyr. Halv fire onsdag morgon starta slepet frå Klosterfjorden.Då Solberg & co inspiserte slepet onsdag føremiddag, gjenstod enno 30-35 timar tauing til Snorre-feltet vest for Florø. Komplett plattform - Den mest komplette plattforma som er levert, skryt prosjektleiar Karstein Kviljo hos oppdragsgjevar Norsk Hydro AS. Snorre B er den einaste komplette plattforma som er bygd ved eit norsk verft dette året. Pris: sju milliardar kroner.Kviljo har berre godord å seie om resultatet av samarbeidet mellom Aker Maritime og Kværner olje og gass.- Eg er imponert over at ein har kome i mål til fastsett dato, og med eit så komplett resultat som dette. Det er tre år sidan 30. april blei blinka ut som leveringsdato, og det blei innertiar. Godt gjort etter 9,5 millionar utførte arbeidstimar på prosjektet, seier Kviljo. Han har følgd arbeidet frå dag ein. Ein milliard ekstra Ikkje berre blir Snorre B levert i tide. Plattforma er så ferdig at det gjenstår berre minimalt med arbeid ute på feltet - utanom sjølve oppkoplinga. Den første olja blir produsert tidleg i juli, to månader tidlegare enn rekna med. Det gir rundt rekna ein milliard kroner i meirinntekter frå Snorre-feltet i år om dagens oljepris held seg.- Det er snakk om framskuving av pengestraumen når me alt i juli kan få opp 60.000-70.000 fat olje frå dei tre brønnane som er ferdig bora. Neste haust skal produksjonen opp i 113.000 fat, seier feltsjef Kjell M. Skjervheim i Hydro.Det er rekna med at Snorre B skal gjera jobben på feltet fram til 2018, om ikkje ny teknologi gjer at utvinningsgraden på feltet aukar ut over dei 50 prosent ein kalkulerer med i dag. Nest største oljefelt Plussar ein på med dei nær 200.000 fat olje som dagleg blir henta av Snorre A, så er Snorre-feltet det nest største oljeproduserande feltet på norsk sokkel etter Ekofisk.- Er Snorre B den siste i rekka av store plattformer frå Aker Stord?- Nei, det trur eg ikkje. Seinare i år kjem Kristin-plattforma ut på anbod. Den er omtrent like stor. Sjølv om det går mot nye utbyggingsløysingar med mindre plattformer, vil det også i tida framover vera behov for denne typen løysingar, seier adm.dir. Lars Solberg ved Aker Stord. Ned på beina Verftet, som har hatt ansvar for samanstilling av plattforma, reknar med å gå i pluss på oppdraget. - Me kjem ned på beina med dette, seier Solberg.Kor godt resultatet blir, avheng mellom anna av at det blir produksjonsstart 1. juli og stabil produksjon innan 1. september.På det meste har over 700 Aker Stord-tilsette vore engasjert på Snorre B. Nær 140 skal vera med i sluttfasen ute på feltet der plattforma skal installerast og gjerast klar til produksjon. Oppgjer på kammerset Undervegs har arbeidsfellesskapet Aker og Kværner krangla om både kvalitet og levering av deler av arbeidet. Aker Stord-direktøren har god tru på at aktørane skal klara å ordna opp på kammerset og unngå rettslege rundar. Alt medan kunden er godt nøgd med resultatet dei rivaliserande industrigigantane leverer frå seg..- Me var i utgangspunktet skeptiske til ei løysing der to konkurrerande verft gjekk saman om å levera eit felles produkt.Men det gått smertefritt for oss som har jobba i prosjektet, seier Karstein Kviljo i Hydro.

Les også: -og så kom permitteringane

JOBBEN GJORT: Den kombinerte bore-, bustad- og produksjonsplattforma Snorre B på veg ut Selbjørnsfjorden og til Snorre-feltet 210 kilometer nordvest av Bergen. Der skal plattforma produsera olje fram til 2018. (Foto: Jan M. Lillebø)