Mange som vokste opp i barnehjem på Vestlandet og i Nord-Norge opplevde alvorlige overgrep. Flere ønsker nå erstatning for skadene de ble påført. Dette umuliggjøres fordi de ansvarlige mener saken er foreldet. Men overgrep mot barn foreldes ikke. Derfor bør verken stat eller kommune avvise slike søksmål.

Når det offentlige overtar omsorgen for barn, er formålet å beskytte og gi dem gode oppvekstforhold. Overgrep mot barn i offentlige omsorgsinstitusjoner er et grovt svik mot grunnlaget for omsorgsovertakelsen. Den skal skje til barnets beste. Overgrep begått av det offentlige er å regne som en meget alvorlig type kriminalitet.

Skadevirkningene for dem som i barndommen ble utsatt for vold og seksuelle overgrep, er ofte omfattende og varige. Det kan ta år før krefter kan mobiliseres for å kreve oppreisning fra de ansvarlige. Stat og kommune bør erkjenne at dette er vanskelig for mange, og ikke avvise erstatningssøksmål under henvisning til foreldelsesreglene.

Straffbare handlinger foreldes normalt etter et visst antall år. Bakgrunnen for dette er hensynet til skadevolderen. Den som har begått en straffbar handling skal etter en tid kunne legge forholdet bak seg og innrette seg på at en skadegjørende handling ikke vil føre til nye krav. Men dette hensynet kan ikke ha samme vekt når det offentlige er ansvarlig for skade og skaden er begått mot et barn.

Det er en stor belastning å iverksette og gjennomføre et søksmål begrunnet i overgrep i barndommen. Slett ikke alle ønsker derfor å søke oppreisning gjennom domstolene. Billighetserstatningsordningen kan gi en offentlig erkjennelse av skyld og en symbolsk økonomisk erstatning. Men de som ikke ønsker å benytte seg av denne ordningen og som ble utsatt for overgrep som det offentlige er ansvarlig for, bør få mulighet til å prøve saken sin for en domstol.

Justiskomiteen understreket i en innstilling til Stortinget fra 1996 (Innst. O. nr. 18 (1995/1996)) at staten har anledning til å frafalle en foreldelsesinnsigelse. Komiteen fremhevet også hvor viktig det er at dette blir gjort når det reises krav mot det offentlige for feil eller forsømmelser mot barn eller unge. Dette er en henstilling fra Stortinget som jeg forventer at både staten og den enkelte kommune følger opp.

EINAR HOLSTAD,

STORTINGSREPRESENTANT FOR KRF OG MEDLEM AV JUSTISKOMITEEN