I sakene hadde utvalg for næring og næringssaker i Os (Frp og Høyre) overprøvd kommunens landbruksforvaltning og tilrådd fradeling. Saken gikk til fylkeslandbruksstyret, som omgjorde de fire vedtakene.

Mindretallet i fylkeslandbruksstyret anket saken videre til Statens Landbruksforvaltning. I anken skrev mindretallet: «Det synes som om landbruksdirektøren skal visa at Høyre/Frp-styrte kommunar si skjønnsutøving ikkje byggjer på skjøn heimla i lovverket. Dette fører til ei forskjellsbehandling for innbyggjarane i Os kommune i forhold til andre kommunar i Hordaland.»