Av Eva Grimstad og Anne Randine Øverby, styreleder og operasjef

Faren er imidlertid ikke over før bystyret bekrefter vedtaket som ble gjort med 8 mot 5 stemmer i komiteen.

Vedtaket lyder: (fellesforslag fra H, Frp og RV)

«1. Stiftelsen Vest Norges Opera skal fortsatt være det regionale operaselskap for Bergen og Hordaland.

2. Bergen vil arbeide for en videre utbygging av en profesjonell regionopera for Vestlandet.

3. Det etableres et samarbeidsforum for de ulike kulturinstitusjonene som inngår i operaproduksjon på Vestlandet.»

Uten stemmene fra Frp vedtok komteen et tillegg som lyder:

«Bystyret er positiv til å videreføre støtte til Opera Vest og deres satsing på samtidsopera.»

Vi vil rette en stor og inderlig takk til dem som sto bak vedtaket om at Vest Norges Opera fortsatt skal være Bergens regionoperaselskap. Vi takker Høyres Knut Opheim for å ha fremmet et entydig og godt forslag som har i seg det som skal til for å videreutvikle regionoperaen, og vi takker Høyres Henning Warloe for hans positive argumentasjon for forslaget. Vi takker Fremskrittspartiets Tor A. Woldseth for hans gode presiseringer av Frp sin holdning i denne saken, hvor han klargjør at Vest Norges Opera er det selskapet de ønsker å satse på i Bergen. Vi takker også Tor A. Woldseth for hans initiativ overfor Kulturkomiteen på Stortinget hvor han kunne melde tilbake at Frp på Stortinget vil arbeide for at VNO får økte statsmidler. Med Frp sitt budsjettsamarbeid med regjeringen i 2003 lover det godt for VNO. En stor takk til RV sin representant i komiteen, Stine Akre, som holdt et meget informativt innlegg hvor hun bl.a. la stor vekt på hvor viktig den lokale forankringen er når det gjelder VNO sin operaproduksjon. Hun presiserte også at politisk representasjon i VNO sitt styre fra fylke og kommune er svært viktig. Sammen med andre representanter satte hun et stort spørsmålstegn ved byrådets forslag til en «Utviklingsgruppe» og hva den egentlig skulle bidra med, hvem som skulle sitte der og hvilken misjon en slik gruppe skulle ha.

At Venstres Geir Kjell Andersland også støttet fellesforslaget fra Høyre, Frp og RV var meget gledelig.

Han ga byrådets forslag strykkarakter, «han hadde håpet at byrådet hadde hatt et mer gjennomarbeidet grep». Han ønsket å finne praktiske løsninger, men som han sa: «vi vet hva vi har. Skulle vi gjort noe nytt, måtte det vært bedre enn det bestående. Hva er egentlig denne utviklingsgruppen? Det er bedre med status quo.» Skal fellesforslaget få flertall i bystyret, er vi imidlertid helt avhengig av at Venstre opprettholder sin støtte til fellesforslaget og håper det kan skje uten endringer. Vi vil imidlertid understreke at VNO har utviklet seg enormt siden 1997 med 4-5 store produksjoner i året og etablert tilskudd på statsbudsjettet fra 2001. Den store skuffelsen på komitémøtet var SV med komitéleder Ragnhild Hedemann. Hun startet med å kritisere VNO for at operaselskapet ikke hadde fått til samarbeid med Opera Vest. Hun «var generelt ikke fornøyd med det samarbeidet VNO hadde fått til siden 1997, verken med DNS eller Grieghallen». Ikke ett positivt ord om de 24 operaproduksjonene vi har laget siden 1996 — det var sterkt! Vi har dessuten hatt mange samarbeid med Harmonien, Grieghallen, DNC og DNO. Dette har vi gjort kjent for Ragnhild Hedemann. Vi vet at mange i SV har en helt annen holdning enn Ragnhild Hedemann. Vi håper de lar sine stemmer høre i bystyret 9. desember.

KrF vil vi ikke gi noen kommentar i denne omgang, de har latt seg drive med i en prosess de umulig kan ha skjønt rekkevidden av. Arbeiderpartiets holdning og aktive handling derimot, har vi større problemer med å forstå eller akseptere. Det kan se ut til at det er byrådslederen selv som har tatt på seg oppgaven, og derved ansvaret, for å legge ned Vest Norges Opera. Vi vet likevel at mange i partiet er sterkt uenig i dette, ikke minst har veteranen Arne Jakobsen ved flere anledninger hatt innlegg i mediene hvor han krystallklart støtter VNO som Vestlandets regionoperaselskap. Det er vårt håp at også de i Ap's bystyregruppe som støtter VNO lar sine stemmer høre i gruppemøtet før bystyret og i bystyret 9. desember.

Det er nå slaget om en regionopera på Vestlandet står. VNO mener byrådets «utviklingsgruppe» vil bli operaens «avvikling» slik en tilsvarende gruppe sørget for å nekte tilskudd til Operaen i Bergen i tiden 1993-97. Bergen bystyre kan velge å satse videre på et operamiljø som har utviklet seg her vest de siste 20 årene, og som i dag teller ca. 1000 personer direkte involvert i produksjon og med totalt ca. 100.000 publikummere i perioden 1997-2002. Eller bystyret kan velge å støtte byrådets forslag og derved legge ballen død regionalt slik at Statsoperaen får beholde operascenen alene.