TRON STRANDOsloDet er med andre ord klart hva regjeringen nå gjør for å redde villaksen i landets elver. Regjeringen og miljøvernminister Siri Bjerke sender snart ut på høring oppfølgingen av villaksutvalgets anbefalinger. Utvalget ble ledet av høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn. Modererte forslag Regjeringen har moderert en rekke av villaksutvalgets anbefalinger. Regjeringen sier selv i et notat at "det er lagt vekt på et langt mer fleksibelt restriksjonsnivå enn villaksutvalget foreslo." Det er særlig i Finnmark regjeringen åpner for betydelig mer oppdrett enn det utvalget ønsket seg.Miljøvernminister Siri Bjerke mener ordningen ikke vil få nevneverdig betydning for den nasjonale utviklingen av oppdrettsnæringen. Hovedårsaken er at mange fjorder nå frigjøres. Disse fjordene har det vært restriksjoner for siden 1989, da det ble opprettet en rekke midlertidige sikringssoner. Flere vassdrag vernes Noen hovedpunkter i det som blir sendt ut på høring er:* Det opprettes 40 nasjonale laksevassdrag. Langt de fleste er allerede vernet. 12 vassdrag til kan bli inkludert, når vannkraftinteressene er avklart.* Det opprettes 23 laksefjorder. Grensene sammenfaller i hovedsak med de midlertidige sikringssonene. * I ti av de nasjonale laksefjordene blir det forbud mot oppdrett av laksefisk. Eksisterende anlegg må flyttes innen fem år. Flyttingen skal skje frivillig, men det kompenseres for noen av kostnadene ved flyttingen. Fem oppdrettsanlegg og fire forskningsanlegg må flyttes. * Utvalget ville ha oppdrettsfri sone i hele Øst-Finnmark. Regjeringen går inn for to mindre soner ved Tana— og Neidenvassdraget.* 13 fjorder gjøres til restriksjonssoner. I disse områdene tillates ikke nye oppdrettsanlegg. Eksisterende anlegg blir pålagt driftsrestriksjoner for å begrense risikoen for rømming og sykdomsspredning.* 22 fjordområder frigjøres for nyetablering av lakseoppdrett. Siri Bjerke mener forslaget ivaretar de ville laksebestandene, oppdrettsnæringens interesser og lokale interesser i vassdragene.

Fakta/villaks* Regjeringen kommer nå med et høringsforslag, som er en oppfølging av Villaksutvalgets innstilling. * Villaksutvalget, ledet av høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, hadde i oppdrag å gå gjennom de ville laksebestandenes totale situasjon og legge frem forslag til forvaltningsstrategier og tiltak. Bakgrunnen var at villaksen i Norge var truet av utryddelse. * I utredningen som ble overrakt tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger ble det foreslått å øremerke 50 elver som nasjonale laksevassdrag. Disse laksevassdragene skulle vernes mot kraftutbygging og andre naturinngrep. * Ni fjorder og kyststrekninger skulle være renset for oppdrettsanlegg. * På Vestlandet dreide det seg om Nordfjord, Sognefjorden og hele Jærkysten. Vassdragene som ble nevnt var Eidselva, Stryneelva, Oldenelva, Gjengedal, Lærdalselva, Vikja, Flåmselva, Nærøydalselva; Årøyeelva, Figgjo, Håelva, Ogna og Bjerkreimselva. * Villaksutvalgets innstilling er omstridt. Blant annet har oppdrettsnæringen protestert mot flere av de foreslåtte tiltakene.