• På Vestlandet burde det være grunnlag for bestand av ulv, jerv og gaupe. Rovdyrene hører hjemme i norsk fauna og det er ønskelig at de etablerer seg i landsdelen. Ikke all villmark bør være beiteland forbeholdt kyr og sauer.

TOR LEIF PEDERSENtor.pedersen@bergens-tidende.no

Professor Harald Kryvi ved zoologisk institutt ved Universitetet i Bergen sier dette til Bergens Tidende. Kryvi er oppbrakt over de gammeldagse holdningene som fremkommer i fokuseringen på rovdyrangrep på sauer på beite. Han mener rovdyr hører hjemme i norsk, og dermed også vestlandsk fauna. Kryvi er dessuten kritisk til at Bergens Tidende i flere reportasjer har omtalt jervens angrep på sauer på Hardangervidda som herjinger. Kryvi mener BT derved indirekte indikerer at det er klanderverdig at rovdyr spiser sau.

Greit at rovdyr spiser sau – Rovdyr spiser dyr. BT kan da ikke mene at det er i orden at rovdyr spiser ville dyr, men at det er ille at de spiser sau? Jeg synes et slikt syn er gammeldags. At rovdyr også spiser sau, er bare slik det skal være, sier zoologiprofessoren.

– La meg sette saken på spissen: Om høsten tas sauene ned fra fjellet. De skal drepes for å bli menneskeføde. At rovdyr dreper dem før de kommer så langt, er ikke mer klanderverdig enn om de drepes av mennesker. Dessuten: Er det så sikkert at transporten av sauene til bygds og til slaktehuset er en fin behandling av dyr?

– Men Stortinget har vedtatt at det ikke er ønskelig at store rovdyr etablerer seg i Hordaland?

1000 sauer dør hver dag – Ja, og det er problematisk at Stortinget har vedtatt dette. Det er rikelig med hjort på Vestlandet, og dette kan gi grunnlag for en stamme av rovdyr, særlig gaupe. BT og andre medier er påfallende lite opptatt av at det dør 1000 sauer pr. døgn på beite i Norge i sesongen. Dette er sauer som ikke drepes av rovdyr. Men straks rovdyr dreper noen sauer i løpet av en sommer, blir det fremstilt som et stort problem, sier Kryvi.

– For den enkelte saueeier er det jo et problem?

Passer ikke på sauene sine – Saueeierne passer rett og slett ikke godt nok på dyrene sine. Hvis vi skal ha sauer på beite i villmark, bør de gjetes. Sauene bør holdes i spesielle områder der det ikke er rovdyr. Rovdyrene bør få leve i sauefrie områder. Kongeriket Norge bør ha råd til noen jerver, gauper og ulver. Rovdyrene har sin egenverdi og har krav på respekt som arter. De hører rett og slett til i dette landet, sier han.

– Og vi må tåle at rovdyr dreper andre dyr. Rovdyr dreper raskt og effektivt, sikkert vel så effektivt som når sauer slaktes av mennesker. Sauer lider altså ikke unødig fordi om den tas av dage av rovdyr. Og det er ingen grunn til å synes synd på sauer fordi om de drepes av rovdyr. Sauene skal jo drepes likevel når den kommer ned fra fjellbeitene, sier Kryvi.

Deprimerende – Du provoserer saueeierne med slike standpunkter?

– Jeg opplever det som deprimerende at man vil bli kvitt rovdyrene. Skal absolutt hele Norge defineres som landbruksområde? Skal bare hensynet til landbruket telle? Bør vi ikke også ta hensyn til ønsket om verdien av en fullverdig fauna der rovdyr har sin naturlig plass, spør Kryvi.

– Hva da med sauebøndenes økonomiske tap når rovdyr dreper sauer?

– Samfunnet satser kjempesummer til subsidier for å opprettholde sauedriften, sier han.

– Erstatningssummene for saueeiernes tap ved rovdyrangrep er relativt små i forhold til subsidiene. Disse erstatningsbeløpene må vi kunne klare å betale så lenge vi har råd til subsidiene, sier Kryvi.

«Velkommen gauper» – For noen år siden gikk jegere på Voss sammen om å skyte gaupe, angivelig fordi den truet sauenæringen. Etter min mening var det antikvarisk og deprimerende at kommunale myndigheter i området støttet aksjonen for å drepe dette flotte rovdyret. I stedet burde kommunene engasjert seg for å verne om gaupen og satt opp skilt med teksten: «Velkommen til Voss, gauper!»

Kryvi er heller ikke snau når det gjelder sauenæringen som bruker sommerbeitene på Hardangervidda:

– Kjøttproduksjonen på Hardangervidda er stor og hvert år dør noen tusen dyr, i hovedsak reinsdyr, i dette området. Dette burde kunne gi grunnlag for permanent bestand av rovdyr som ulv eller jerv. For villreinbestanden på Vidda hadde det vært positivt, sier professoren. Som legger til:

– Bare for å ha nevnt det: Ulv, jerv og gaupe er ikke farlig for mennesker, sier han.