Den 5. august offentliggjør Borghild Lieng (AP) Arbeiderpartiets manglende evne til nytenkning og løsningsforslag til hvordan Bergen skal bli en bedre tjenesteyter.

Innlegget må oppfattes som et mislykket forsøk på å svekke Høyre og partiets ordførerkandidat. Innlegget viser ingen nytenkning eller konkrete planer for hvordan byens innbyggere skal få et bedre tjenestetilbud de kommende årene. Snarere må innlegget oppfattes som signaler om en viss utbrenthet i Arbeiderpartiet.

Det er derfor befriende å lese Hilde Onarheim (H) sitt tilsvar den 7. august i samme avis.

Tilsvaret er konkret og forholder seg til reelle utfordringer og hvordan disse kan møtes dersom politikerne makter å tenke nytt og være åpne for alternativer til dagens stivnede organisasjonsformer og styringssystemer. Høyre representer i dag det mest aktuelle partiet for velgere som ønsker forandringer til innbyggernes beste. At forandringer er nødvendig viser ikke minst medienes stadige oppslag vedrørende forsømmelser i tjenestetilbud som er avgjørende for en rekke mennesker sin livskvalitet.

Det blir heller ingen forbedringer i eldreomsorgen så sant ikke det skjer systemendringer sammen med en bedret økonomi. I dag er det ingen som kan stilles til ansvar. Politikerne gjemmer seg bak ulike bortforklaringer, og institusjonene gjemmer seg bak politikerne. Beskyldingene som utløses av ansvarsfraskrivelsene fører ikke fram til noen forbedringer.

Det kreves gjennomgripende endringer i organiseringen av eldreomsorgen slik at ansvaret blir synliggjort og at noen kan stilles til og ta ansvar. Hver enkelt institusjon må også få friere hender til hvordan de organiserer sin egen drift innenfor gitte økonomiske og etiske rammer. Byrådet er helt uegnet til å lede den daglige driften og fratar institusjonene både frihet og ansvar slik systemet virker i dag. Det kreves også at samarbeidet mellom de ansatte, ledelsen, brukerne og de pårørende blir betydelig forbedret mot hva det er på de fleste offentlige institusjonene i dag. Da snakker vi ikke bare om holdningsendringer, men også om ordninger som kan gjennomføres i praksis til motivasjon for alle innvolverte.

Den sittende ledelsen i politikken i Bergen er neppe i stand til å tenke nytt. Det må helt nye partier og politikere inn i de ledende politiske organer om noe positivt skal skje etter valget i september. Det er bare Høyre og muligens deler av KrF som en realistisk kan regne med i denne problemstillingen. Frp og SV bør kunne gi sin støtte til fornuftige endringsvedtak til beste for brukerne. Det gjenstår å se om de på saklig grunnlag er villige til det.

Men, i første omgang ligger utfordringen hos velgerne. Et godt Høyre-valg vil danne grunnlag for nytenkning og positiv utvikling.

Jørgen Øydvin. Medlem av fylkestinget, nestleder i Komité for Kultur og Helse