Flere norske vassdrag er under press for utbygging etter at det har vært knapphet på strøm i vinter. Det går mot omkamp for utbygging av Hattebergvassdraget ved Baroniet Rosendal i Hordaland (som regjeringen stanset utbyggingen av i mars) og det er økt press for storutbygging av Saudavassdraget i Rogaland.

Hordaland Unge Venstre er bekymret for at opposisjonen på Stortinget skal la seg lokke av miljøfiendtlige vedtak for å tekkes kortsiktige interesser. Vi mener tiden for de store vassdragsutbyggingene er over, noe Jens Stoltenberg (leder Ap) også har sagt han er enig i. Like fullt har både Ap og Frp signalisert at de ønsker vassdragsutbygginger. Hordaland Unge Venstre er av den oppfatning at det finnes så betydelige kulturinteresser og miljøvernmessige hensyn involvert at Stortinget er nødt til å ta hensyn til dette. Skulle de likevel ikke gjøre det, mener vi regjeringen bør gå av. Venstre kan ikke sitte i en regjering som blir tvunget til å utføre gammeldags kraftsosialistisk politikk!

På strømproduksjonssiden ser vi allerede at prosjekter som lenge har vært ulønnsomme nå aktualiseres. Det er blitt en økt interesse for alternative mer miljøvennlige energikilder og mange kraftstasjoner vil bli modernisert og rustet opp. ENØK, varmepumper, bioenergi og vindkraft får nå ny aktualitet. Hittil ubrukte varmeressurser (fra avfallsforbrenning, industri, bioenergi, geovarme og så videre) må utnyttes i mye større grad; til det beste for miljøet.

Det er mulig å løse den situasjonen vi nå er oppe i på en sosial måte som også bidrar til en mer robust energipolitikk. Det er det sporet vi nå må slå inn på, ikke kortsiktige, populistiske forslag som vil føre oss i motsatt retning. Nytenkning i energipolitikken vil tjene miljøet og bidra til nyskapning og nye arbeidsplasser.

INGAR ROSTVÅG ULLTVEIT-MOE,

POLITISK NESTLEDER

HORDALAND UNGE VENSTRE