Statens utdanningskontor i Hordaland vil gi følgende kommentar til denne påstanden. Det er Læringssenteret som har ansvar for utarbeiding av retningslinjer for sentral sensur ved sentralt gitt eksamen.

Statens utdanningskontor har ansvar for gjennomføring av sensuren. I for-kant av det felles sensurmøtet der endelig karakter på besvarelsene settes, skal sensorene sende inn sine karakterforslag når de har sensurert ca. 50 prosent av besvarelsene. Dette gir Lærings-senteret et bilde av hvordan årets eksamen har falt ut. Karakterfordelingen blir så holdt opp mot siste femårsperiode i faget, blant annet for å motvirke uønsket utslag av ett enkelt oppgavesett. Informasjon om utfallet blir gitt sensorene på fellesmøtet, det er først da Læringssenteret har fått bearbeidet det innkomne materialet, og man er sikret at alle sensorer får samme informasjon. Dette er ingen ny praksis.

Uansett hvor meget man arbeider for å kvalitetssikre et oppgavesett, har man ingen garanti for at vanskelighetsgraden i en oppgave eller hele settet er identisk fra år til år. Det må være i alles interesse at det blir en så rettferdig karaktergivning som mulig, og at ikke resultatet det enkelte eksamensår blir et spørsmål om tap eller gevinst i Lotto.

Det blir derfor ikke riktig når Hordaland Lektorlag karakteriserer det å sikre en rettferdig ka-rakterfordeling i forhold til foregående og etterfølgende kull avgangselever som «triksing med sensur» for å «få opp snittnivået ved eksamen».

Liv Rogstad, seniorrådgiver, Statens Utdanningskontor i Hordaland