Av byråd Ruth Grung, Byrådsavdeling barnehage, skole, idrett

Han hevder at antallet «skolebyråkrater» — og derved pengebruken, selvsagt - har est ut i de sentrale delene av kommunen, mens tallet er redusert i bydelene.

Kaarbø starter regnestykket sitt med å vise til den tidligere skoleadministrasjonen på Laksevåg, med ca. 100 stillinger.

De aller fleste stillingene var knyttet til regnskap, lønn, refusjonsberegninger, administrativ IT, personal og økonomi. Alle stillinger innenfor regnskap, refusjonsberegninger, lønn og administrativ IT ble etter omorganiseringen av kommunen overført til byrådsavdeling for finans og byrådsavdeling for service og utvikling. Byavdelingen fikk to økonomstillinger fra den tidligere skoleadministrasjonen. Resten ble overført til bydelene.

Den sentrale skoleadministrasjonen hadde svært få pedagogiske stillinger: Planavdelingen ble overført til Byavdelingen med en reduksjon på to stillinger. Fra undervisningskontoret ble det overført en barnehagefaglig og en skolefaglig saksbehandlerstilling til Byavdelingen. Pedagogisk veiledningstjeneste ble også overført sentralt, men med tjenesteyting i bydelene.

De andre stillingene ble overført til bydelenes oppvekstkontorer. Antallet pedagogiske stillinger var imidlertid ikke stort nok til å dekke alle bydeler, og over halvparten måtte rekrutteres eksternt. Dette er byrådens utgangspunkt for å hevde at omleggingen til lokale oppvekstkontorer i bydelene har fordoblet antallet pedagogiske saksbehandlerstillinger i forhold det man disponerte i den tidligere skoleadministrasjonen.

Ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett er stillingstallet etter innføringen av parlamentarisme redusert med i alt 7,9 årsverk. Dette har vært nødvendige tiltak for å oppfylle bystyrets vedtak om kutt i de sentrale administrasjonene. Når Kaarbø refererer til nyansettelser har det sammenheng med at medarbeidere som har sluttet, er blitt erstattet uten økning i stillingstallet. Innenfor administrasjon av fagfeltet skole og barnehage er antall personer i byrådsavdelingen redusert fra 16 til 11 personer.

Byrådsavdeling for finans har i denne perioden overført kontoret for egenbetaling for barnehage og SFO ved Torgallmenningen til vår byrådsavdeling uten at dette har medført økte utgifter for kommunen. Grunnen til at dette driftskontoret ikke ble desentralisert til bydelene, er at en utredning viste at antallet ansatte da måtte tredobles for å utføre de samme jobbene.

De kraftige kuttene i byrådsavdelingen er også synliggjort ved at man har fått ledige kontorlokaler. Dette har medført at den delen av idrettsadministrasjonen som har holdt til i leide lokaler i Torggaten, nå er flyttet inn i Neumannsgaten (i alt 6 årsverk). Som en følge av dette er vi nå i ferd med å si opp leieforholdet i Torggaten, for å frigjøre midler til primærtjenester innenfor idrett.

Mytene om vekst i de sentrale delene av kommunen vil alltid spre seg lett i hardt pressede ytre deler. Med fakta på bordet ser en realitetene. Det er grunn til å understreke at hovedpoenget med byrådets forslag om sentralisering ikke er «å frata bydelsstyrene makt og myndighet over skoler og barnehager», slik Kaarbø skriver, men å bruke skoleressursene på en enda bedre måte.