Av J.F. Kroepelien,

leder Kulturutvalget Domkirken

Domkantor Mangersnes har dessverre ytet slik vedvarende og variert motstand mot det utvidete kulturprosjekt i den nye sammenslåtte menighet på egne vegne og på vegne av Bjørgvin Kirkemusikk AS at det har vært umulig for et konstruktivt arbeid å inkludere ham. Det har tatt lang tid for utvalg og menighetsråd å arbeide med saken. Tilfellet var så uvanlig og egenartet at Menighetsrådet til sist kom frem til at Mangersnes selv burde vurdere sin stilling i Kulturutvalget. Det er i seg selv en sterk reaksjon overfor en domorganist.

Kulturutvalget er ikke nedlagt. Det er oppegående og ved god helse og er fortsatt bærer av en kongstanke i Domkirken Menighet. Kulturutvalgets mandat er igjen bekreftet. Utvalget har fortsatt myndighet til å tildele rom i sentrumskirkene — Mariakirken, Domkirken, Nykirken og Johanneskirken for kulturelle arrangementer. Korskirken er disponert av Kirkens Bymisjon i Bergen, men har samarbeidslinjer inn i Kulturutvalget og støtter arbeidet. Kulturutvalget vil selvsagt fortsette samarbeidet med Bymisjonen. St. Jakobs bruk er utredet av et eget utvalg, som har avgitt en innstilling. Undertegnede er leder for dette Utvalget og kan i en annen sammenheng redegjøre for kulturprofilen som er fremlagt for biskop og Fellesråd.

Midlene som utvalget råder over, er de samtlige ressurser kulturelt som allerede befinner seg innenfor sentrumsmenigheten Domkirken. Særlig tenkes det da på kantorene, men også på alle andre ansatte og frivillige som føler seg som kulturarbeidere. Dette er vår viktigste ressurs. Så tenker vi som alle andre også på penger og andre fristillende midler. Det kan slås fast nå og ganske entydig at Utvalget har sikret seg tilstrekkelig med ressurser for 2004, ikke bare med det kommunen vil bringe inn, men også fra sponsorer til å gjennomføre et godt program for 2004. Dette betegner vel å merke bare begynnelsen. Som vi meddelte under bispevisitasen i Domkirken vil Utvalget gå skrittvis frem og ser sitt arbeid som en utvikling over lang tid. Der var mange til stede som noterte seg dette.

Fremtiden ligger slik an at noen midler til arbeidet vil komme fra kommunen, vel så mange fra sponsorer og fra ressurser som Kirken allerede råder over. Bare de midler som kommer til Fellesrådet fra kommunen, vil bli styrt slik kommunen gir pålegg om. Utvalget har sendt ut et brev til en krets av de nærmest tenkelige samarbeidspartnere i 2004, med svarfrist 20. september. For alle som ønsker å sikre seg prioritert plass i sentrumskirkene i 2004 gjelder det å melde seg straks. På grunn av den uklarhet som er skapt, forlenges fristen til 10. oktober. Utvalget vil deretter ta kontakt for drøftelser. Fristen gjelder for absolutt alle som vil sikre seg prioritert plass i 2004, enten det nå er de som på forhånd måtte føle seg nær eller fjern, ansatt eller frivillig, veletablert eller ny. Utvalget ser med et realistisk blikk på fremtiden.

Vi har nettopp sett at Fana Menighet med samarbeid i alle ledd gjennomførte et meget vellykket 850-årsjubileum der det også et tatt viktige kulturskritt inn i fremtiden. Samarbeid med Bergen kommune ved anlegg av kulturpark og amfi i friluft og bro inn i fremtiden er det bygget sterke relasjoner mellom kultur, kirke og andre offentlige myndigheter. Byrådsleder må takkes særskilt for entusiasme. Fana prosti er bare en forløper.