Økningen i bemanningen har mer enn kompensert for økningen i antall brukere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg har andelen personell med fagutdanning økt sterkt.

Ved utgangen av 1992 var mindre enn 70 prosent av plassene på institusjoner for eldre og funksjonshemmede i rom beregnet for én beboer, mens andelen slike plasser i 2002 utgjorde i overkant av 80 prosent. Særlig har reduksjonen i antall flersengsplasser vært sterk de siste årene. Samtidig er det blitt flere eldre over 80 år. Mange i denne gruppen har vanligvis et stort pleiebehov, men bedring i helsetilstanden til denne gruppen kan likevel ha redusert andelen med pleiebehov noe. Som et resultat av at institusjonene i større grad er blitt forbeholdt de sykeste, har den gjennomsnittlige pleiebyrden økt både for institusjoner og for hjemmetjenestene om en ser disse hver for seg.