Jeg vil tro at lærerne i Bergen kommune er mer enn forbauset når byrådslederen hevder at når lærerne har fått sitt lønnsløft, «forventes det at de skal være mer fleksibel og steppe inn når skolen har behov for en vikar».

Det er helt riktig at lærerne har fått et lønnsløft, som for øvrig størsteparten av samfunnet unnet oss. Det er også riktig at lærerne har inngått en arbeidstidsavtale, som skal effektivisere skolen og gjøre arbeidsdagen mer forutsigbar, både for lærerne og skolens ledelse. Skolen skal bli bedre for elevene. Mellom partene var det under forhandlingene en klar forutsetning at økte lønninger ikke skulle gå ut over midler til drift. Det som nå skjer i Bergensskolen, er at elevtallet øker samtidig som driftsmidlene reduseres.

I avisen kommer det altså for en dag at byrådsleder Strøm-Erichsen nå tar ut «det anslåtte effektiviseringspotensialet» som arbeidstidsavtalen gir.

Det finnes fortsatt mennesker i dette landet som ser at en lærer i grunnskolen har full post med 25 undervisningstimer pr. uke og dermed tror at dette utgjør lærernes arbeidsår. Til disse kan jeg opplyse at de 25 timene ikke gjør seg selv. Både enkelttimer og tema – og periodeundervisning må planlegges, i tillegg til at prøver skal utarbeides og lekser rettes. Til dette er det fra og med i år avsatt 525 timer pr. år, noe som er 15 timer reduksjon i forhold til i fjor fordi lærerens arbeidsår skal reduseres slik at det ikke er lengre enn andre arbeidstakeres. I tillegg har lærerne tilstedeværelsesplikt i 190 årstimer. Til sammen gir dette en arbeidsdag på gjennomsnittlig ni timer. Arbeid ut over de fastlagte timene utløser overtidsgodtgjørelse, som for alle andre arbeidstakere.

Det som er beskrevet ovenfor er deler av det som er kalt Trinn 1 i skolepakken. I løpet av relativt kort tid vil forslag til Trinn 2 foreligge. Jeg vet ikke hva denne delen av pakken vil innebære, men vi må forholde oss til den når den foreligger. Nå mener Strøm-Erichsen at ettersom vi nå har fått en lønnsøkning, så har vi fått det så bra at nå kan vi ta vikartimer for å hjelpe når det er behov for det. Det som imidlertid er sikkert, er at jeg ikke påtar meg vikartimer uten godtgjøring på oppfordring fra byrådslederen. Det vil forbause meg stort om noen andre lærere vil gjøre det. Dette er ikke fordi jeg ikke ønsker å yte ekstra for min skole, men fordi jeg har en ordnet, lovlig arbeidstidsavtale som klart sier hva jeg skal gjøre, og hva godtgjørelsen skal være.

Da resultatet etter fjorårets forhandlinger var klargjort, var partene enige om at det var en forutsetning at økte lærerlønninger ikke skulle føre til kutt i skolen. Tvert imot ble det fra sentralt hold hevdet at rammetimetallet til skolene skulle heves.

Årets budsjettvedtak er delegert ut til bydelene. Avisen har brakt oss klagesanger fra den ene bydelen etter den andre. Jeg er tillitsvalgt ved en skole i Fyllingsdalen bydel, en bydel som for øvrig ikke har vært blant dem som har skreket høyest for å få tilført flere midler. Likevel har denne bydelen vedtatt nedskjæringer som kan medføre for «min» skole at vi kan risikere å miste 2-3 lærerstillinger, eller mellom 50–75 undervisningstimer pr. uke. Skolen er fylt til randen med elever med ulike forutsetninger for læring. I de aller fleste klassene er det elever som av ulike årsaker har behov for litt ekstra, litt mer enn det en lærer med 28 elever kan makte å gi. Det jeg her beskriver er en drastisk reduksjon i skolens rammetimetall, til tross for sentrale løfter om styrking. I praksis vil det si at det vil bli vanskeligere, om ikke håpløst, å gi alle elever den individuelt tilrettelagte undervisning de har krav på. Videre vil det kunne gå ut over delingstimer (f.eks halv klasse i kunst og håndverk og heimkunnskap, m.m.) og det vil kunne gå ut over et allerede dårlig tilbud til svømmeundervisning.

I løpet av arbeidsdagen har vi en halv time til lunsj. Det er vårt pusterom. I de det her er snakk om vil dessuten føre til enda større press på en allerede hardt presset lærerstab og undervisningstimene vi har, forventer alle at vi hele tiden skal være på topp og yte vårt beste. Vi gjør så godt vi kan.

Helt til slutt vil jeg invitere Strøm-Erichsen til å hjelpe oss med å ta vikartimer. Så vidt jeg vet, har hun god lønn og fleksibel arbeidstid, så da skulle jo forholdene ligge til rette.

Grete Monsen,plasstillitsvalg Norsk Lærerlag, Fjellsdalen skole